صادرات در یک نگاه

آمار صادرات زعفران

یک مطلب تستی برای زعفران برای زیر عنوان ها

اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان

نظر به لزوم ساماندهی و قانونمندی در امور صادرات زعفران ایران به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت تولیدکنندگان بسته بندی و توزیع کنندگان، فن آوران و فروشندگان و فعالین خدمات وابسته به آن و برای تمرکز امور مربوطه و برخورداری از سیاست‌گزاری مناسب واحد در امر تولید، صادرات و خدمات مربوطه و نیز به منظور تامین حقوق و منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی که موضوع فعالیت و اشتغال آنها در امور مذکور باشد اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران به مرکزیت خراسان رضوی تاسیس گردید.

نمایشگاه‌های داخلی

یک مطلب تستی برای زعفران برای زیر عنوان ها

آمار و ارقام شرکت

1
صادرات انجام شده
1
نیروی متخصص
1
شعبه فعال
1
سال های فعالیت

اخبار و اطلاعیه

یک مطلب تستی برای زعفران برای زیر عنوان ها