1399

آمار صادرات اسفند ماه 1399

ماه گمرک کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 12 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 235,643,811 991 12 مشهد…

آمار صادرات بهمن ماه 1399

ماه گمرک کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 11 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 49 6,183,153,578 27,046 11 مشهد…

آمار صادرات دی ماه 1399

ماه گمرک کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 10 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 19 2,385,773,907 9,356 10 مشهد…

آمار صادرات آذرماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 519 67,682,109,789 264,167…

آمار صادرات آبان ماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,534 198,036,186,483 765,000…

آمار صادرات مهر ماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 652 74,294,563,030 332,633…

آمار صادرات شهریور ماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 536 54,489,390,415 272,677…

آمار صادرات مرداد ماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,193 101,617,492,745 562,265…

آمار صادرات تیر ماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 863 138,592,041,117 874,427…

آمار صادرات خرداد ماه 1399

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 213 37,860,648,236 243,675…

پربازدیدهای هفته