1401

آمار صادرات اسفند ماه (گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) 1401 12 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 528…

آمار صادرات بهمن ماه 1401(گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) 1401 11 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 345…

صادرات دی ماه 1401(گمرک مشهد)

ماه اسم گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) 1401 10 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 403 466,977…

آمار صادرات آذر ماه (گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) 1401 9 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 180…

صادرات آبان ماه (گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 1401 8 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از…

صادرات مهرماه1401(گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 1401 7 مشهد اتريش زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4 1,397,582,164 5,132 1401 7 مشهد اسپانيا…

صادرات شهریورماه 1401(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 6 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 138…

صادرات مرداد ماه ۱۴۰۱(گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 1401 5 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از…

صادرات تیرماه ۱۴۰۱(گمرک مشهد)

آمار صادرات بر اساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده پنج ماهه نخست سال 1401 سال ماه نام گمرک نام کشور کدتعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 1401…

صادرات خرداد ماه ۱۴۰۱(گمرک مشهد)

آمار صادرات بر اساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده سه ماهه نخست سال 1401 سال ماه نام گمرک نام کشور کدتعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 1401…

پربازدیدهای هفته