1400

آمار صادرات اسفند ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور کدتعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 12 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از…

آمار صادرات بهمن ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور کدتعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 11 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از…

آمار صادرات دی ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور کدتعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 10 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از…

آمار صادرات آذر ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور کدتعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 9 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از…

آمار صادرات آبان ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) 8 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 402 208,798 8…

آمار صادرات مهر ماه ۱۴۰۰(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 7 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 232…

آمار صادرات شهریور ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 6 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 157…

آمار صادرات مرداد ماه ۱۴۰۰(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 5 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 386…

آمار صادرات تیر ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 4 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 805…

آمار صادرات خرداد ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار) 3 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 520…

پربازدیدهای هفته