بر مبنای اساسنامه اتحادیه صادرکنندگان زعفران، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حوزه فعالیت و اشتغال آن‌ها صادرات زعفران و یا صادرات صنایع جنبی و تبدیلی می‌باشد می‌توانند به عضویت اتحادیه صادرکنندگان زعفران در آیند.

 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عضویت اتحادیه صادرکنندگان زعفران پذیرفته می‌شوند:
 • باید تابعیت ایرانی داشته و تحت یکی از عناوین شرکت‌های تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت در اداره ثبت شرکت‌ها در تهران یا دوایر ثبتی شهرستان‌ها به ثبت رسیده باشند.
 • بسته به نوع حرفه و فعالیت بایستی دارای صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای باشند که شرایط آن طبق آیین نامه‌هایی خواهد بود که توسط اولین هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران مدت 3 ماه از انتخاب، تهیه، تدوین و تصویب می‌گردد.
 • کلیه‌ی اعضا اتحادیه صادرکنندگان زعفران بایستی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشند و بسته به نوع فعالیت و اشتغال، مجوزهای قانونی کشور را اخذ نمایند.
 • کلیه‌ی اعضاء اتحادیه صادرکنندگان زعفران، موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب هیئت مدیره و مقید به رعایت اهداف اتحادیه می‌باشند.
 • اساتید دانشگاه‌ها، هیئات علمی، مهندسین مشاور، کارشناسان و سازمان‌های ملی-دولتی، دانشجویان و سایر علاقه‌مندان می‌توانند به عنوان عضو افتخاری به عضویت اتحادیه صادرکنندگان زعفران درآیند.
 • کلیه‌ی اعضا اتحادیه صادرکنندگان زعفران، مطابق ماده‌های 50 تا 52 اساسنامه اتحادیه، موظف به پرداخت حق عضویت ورودیه و سالانه می‌باشند.

مدارک مورد نیاز

 • تقاضای عضویت با سربرگ شرکت
 • قبول رعایت اصول اتحادیه و ارائه تعهدنامه
 • فتوکپی شناسنامه مدیر عامل (ونیز سایر صفحات در صورت داشتن تغییرات)
 • فتوکپی کارت ملی مدیرعامل
 • کپی کارت بازرگانی
 • سه قطعه عکس 3 در 4 مدیرعامل
 • فتوکپی اساسنامه شرکت (درمورد اشخاص حقوقی)
 • فتوکپی روزنامه رسمی کشور که آگهی تأسیس شرکت و تغییرات در آن مندرج است (در مورد اشخاص حقوقی)
 • گواهی دو نفر معرف از اعضاء اتحادیه
 • فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کار
 • فرم-تعهدنامه-و-مشخصات