افزایش توان صادرات زعفران ایران از 3 دهه قبل ، صادرکنندگان زعفران را بر آن داشت تا برای انسجام و یگانگی در جهت گسترش کمی و کیفی این محصول و رفع مشکلات پیش رو، تشکلی قانونی ایجاد نمایند.

با این هدف در تاریخ 1377/10/12اولین هیات موسس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران تشکیل و با فراخوان عمومی برای ایجاد اتحادیه اقدام نمود. متأسفانه به دلیل برخی مشکلات روند تشکیل تا سال 1378 به طول انجامید و سرانجام در تاریخ 1379/12/19 اساسنامه انجمن زعفران، جهت تصویب تقدیم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گردید .

اعضاء هیات موسس به اين شرح مشخص گردید :

  • آقای غلامرضا میری
  • آقای سعید غفارزاده
  • آقای علی حسینی
  • آقای علی محمد شریعتی مقدم

اتحاديه صادركنندگان زعفران ايران در سال 1379 رسماً فعاليت خود را شروع كرد.