اخبار و اطلاعیه

آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با اتحادیه صادرکنندگان زعفران

صادرات در یک نگاه

آمار صادرات زعفران

گزارش آمار صادرات در ماه‌ بر اساس داده‌های گمرک

اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان

نظر به لزوم ساماندهی و قانونمندی در امور صادرات زعفران ایران به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت تولیدکنندگان بسته بندی و توزیع کنندگان، فن آوران و فروشندگان و فعالین خدمات وابسته به آن و برای تمرکز امور مربوطه و برخورداری از سیاست‌گزاری مناسب واحد در امر تولید، صادرات و خدمات مربوطه و نیز به منظور تامین حقوق و منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی که موضوع فعالیت و اشتغال آنها در امور مذکور باشد اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران به مرکزیت خراسان رضوی تاسیس گردید.

نمایشگاه‌های داخلی

گزارش حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی

اعضای فعال اتحادیه صادرکنندگان زعفران