آمار صادرات فروردین ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
1 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 590 67,609,463,193 296,564
1 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,548 160,541,417,852 700,917
1 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,197 138,842,272,274 606,856
1 مشهد افغانستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2,400 273,408,200,000 1,200,000
1 مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 940 93,100,258,000 408,950
1 مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 12 1,461,182,618 6,422
1 مشهد استراليا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 158,847,672 698
1 مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 368,178,010 1,615
1 مشهد بلژيک انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 5 598,887,698 2,627
1 مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 30 3,540,602,930 15,522
1 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 37 4,788,825,751 20,901
1 مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 115,903,919 509
1 مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 71 8,141,487,030 35,732
1 مشهد کانادا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 308,346,482 1,354
1 مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 569 66,858,811,117 291,658
1 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 100 12,880,531,000 56,500
1 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 104 12,957,936,576 56,823
1 مشهد آلمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 114,948,500 500
1 مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1,331 153,217,572,523 667,530
1 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,300 116,901,228,650 512,554
1 مشهد فرانسه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 5 643,131,025 2,825
1 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 474,772,951 2,093
1 مشهد انگلستان (بريتانيا) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 2,161,031,800 9,400
1 مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 338 41,138,808,239 180,600
1 مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 128 16,487,079,680 72,320
1 مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 838 101,724,681,338 446,774
1 مشهد هند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 266,957,554 1,171
1 مشهد عراق زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 18 2,051,766,000 9,000
1 مشهد ایتالیا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 115,924,779 508
1 مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 517 46,230,239,096 202,179
1 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 557 63,850,767,559 279,635
1 مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 17 1,931,439,500 8,500
1 مشهد ماکائو زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 694 89,278,503,137 391,884
1 مشهد موريس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 20 2,578,613,914 11,311
1 مشهد مکزيک زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 10 1,149,667,850 5,050
1 مشهد مالزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 128,626,205 564
1 مشهد هلند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 1,138,285,000 5,000
1 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 16 1,828,637,381 8,010
1 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 204 21,827,753,160 95,880
1 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 204 23,393,843,177 102,633
1 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 57 6,424,749,003 28,182
1 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 126 15,943,370,306 69,701
1 مشهد سوئد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 11 1,410,671,500 6,200
1 مشهد تايوان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 12 1,379,382,000 6,000
1 مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 22 2,094,821,464 9,112
1 مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 79,493,785 346
1 مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 128,805,310 565

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته