آمار صادرات شهریور ماه 1400(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
6 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 157 18,268,817,951 79,535
6 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,293 144,702,965,563 632,171
6 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,662 199,090,265,560 867,411
6 مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 160 18,394,240,000 79,929
6 مشهد اتريش زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 7 922,356,172 4,012
6 مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 146,774,539 637
6 مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 12 1,559,711,880 6,780
6 مشهد بلژيک زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 50 6,498,799,500 28,250
6 مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 59 6,769,440,240 29,350
6 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 11 1,218,357,600 5,360
6 مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 29 3,330,961,060 14,441
6 مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 34 2,970,268,078 12,883
6 مشهد کانادا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 9 1,017,891,256 4,424
6 مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 63 8,144,875,616 35,422
6 مشهد سويس زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 129,909,320 565
6 مشهد سويس زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 575,115,000 2,500
6 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,515 415,621,726,959 1,805,667
6 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 33 4,238,955,092 18,662
6 مشهد آلمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 83,754,304 364
6 مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 14 1,616,071,360 7,025
6 مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 9 1,142,231,049 5,030
6 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3,628 396,462,930,167 1,721,924
6 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 107,469,518 466
6 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 8 975,490,648 4,236
6 مشهد گرجستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 389,727,960 1,695
6 مشهد يونان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 14 3,328,897,584 14,437
6 مشهد هند انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 200 18,653,814,000 80,885
6 مشهد هند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 64 8,318,463,360 36,160
6 مشهد عراق زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 311,782,368 1,352
6 مشهد ایتالیا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 63,032,604 274
6 مشهد ایتالیا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 141,938,382 617
6 مشهد ایتالیا انواع پودر زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 193,928,778 843
6 مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 311 29,908,295,478 130,008
6 مشهد اردن انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3 389,727,960 1,695
6 مشهد اردن زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 259,818,640 1,130
6 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 70 8,090,027,985 35,458
6 مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 18 2,062,362,390 8,965
6 مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 170 19,454,467,784 85,235
6 مشهد ماکائو زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 216 28,060,413,120 122,040
6 مشهد مالزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 259,818,640 1,130
6 مشهد ناميبيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 532,499,369 2,309
6 مشهد نروژ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 155,891,184 676
6 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 102 12,513,831,400 54,397
6 مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 18 1,560,291,408 6,786
6 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 608 68,577,466,896 298,161
6 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 14 1,411,068,136 6,120
6 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 24 2,787,877,000 12,091
6 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 423,360,828 1,864
6 مشهد سوئد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 172,534,500 750
6 مشهد سوئد انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 6 690,138,000 3,000
6 مشهد سوئد زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 120 15,631,809,800 67,800
6 مشهد سنگاپور زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 259,951,980 1,130
6 مشهد تاجيکستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 126,460,400 550
6 مشهد ترکيه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4 564,481,104 2,486
6 مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 173 19,757,713,040 85,686
6 مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 90 8,385,176,700 36,450
6 مشهد ايالات متحده زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 92,264,000 400
6 مشهد ايالات متحده زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5 612,497,475 2,662
6 مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 111 14,404,299,416 62,647
6 مشهد ويتنام انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 7 935,347,104 4,068
6 مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 259,818,640 1,130

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته