آمار صادرات اسفند ماه 1399

ماه گمرک کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
12 مشهد آلمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 235,643,811 991
12 مشهد آلمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 70 9,477,201,085 39,763
12 مشهد اتريش انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 119,290,000 504
12 مشهد ازبکستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 3 916,542,305 3,815
12 مشهد اسپانيا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 30 3,661,394,693 15,305
12 مشهد اسپانيا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 443 52,873,367,712 223,260
12 مشهد اسپانيا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 4,324 442,529,882,224 1,858,864
12 مشهد استراليا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 20 2,417,292,560 10,208
12 مشهد استراليا انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1 126,029,716 532
12 مشهد استراليا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 13 1,673,698,264 7,003
12 مشهد افغانستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 600 71,606,700,000 298,055
12 مشهد افغانستان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 480 54,617,645,820 230,056
12 مشهد افغانستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1,489 173,411,141,320 729,676
12 مشهد امارات متحده عربي زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 553 65,839,249,850 275,950
12 مشهد امارات متحده عربي انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,472 387,579,853,298 1,631,878
12 مشهد امارات متحده عربي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2,792 344,093,439,891 1,445,049
12 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 24 3,122,714,193 13,085
12 مشهد انگلستان (بريتانيا) انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 4 575,243,484 2,407
12 مشهد انگلستان (بريتانيا) زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 20 2,724,452,540 11,454
12 مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 500 52,899,416,000 222,250
12 مشهد بحرين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 124 15,856,483,667 66,788
12 مشهد بحرين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 64 7,770,455,769 32,705
12 مشهد بحرين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 9 1,174,216,779 4,892
12 مشهد بلژيک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 26 3,289,117,316 13,802
12 مشهد بلژيک زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 15 1,866,858,500 7,846
12 مشهد تايلند انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 20 2,695,886,200 11,300
12 مشهد تايوان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 404,382,930 1,695
12 مشهد تايوان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 80 8,466,686,940 35,405
12 مشهد تايوان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 98 9,279,983,482 38,648
12 مشهد چين زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 18 2,419,362,639 10,143
12 مشهد چين انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,794 234,328,019,104 989,538
12 مشهد چين زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5,382 669,653,586,212 2,800,830
12 مشهد دانمارک زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 11 1,333,370,850 5,550
12 مشهد سوئد زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 471,911,240 1,993
12 مشهد سويس زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 225,832,180 940
12 مشهد عراق زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 6 819,722,764 3,412
12 مشهد عمان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 140 18,626,279,386 78,616
12 مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 940,720,940 3,973
12 مشهد عمان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 27 2,981,681,698 12,495
12 مشهد فدراسیون روسيه زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 70,273,056 294
12 مشهد فدراسیون روسيه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 239,024,000 1,000
12 مشهد فرانسه زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 42 3,072,653,520 12,855
12 مشهد فنلاند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 1 119,290,000 504
12 مشهد قطر زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 40 4,209,519,958 17,752
12 مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 398 46,706,498,409 197,211
12 مشهد قطر زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 188 22,872,224,797 96,152
12 مشهد کانادا زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 394,600,930 1,645
12 مشهد کانادا زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 7 838,364,000 3,511
12 مشهد کویت زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 158 18,992,786,577 79,339
12 مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 78 9,251,646,611 38,914
12 مشهد کویت زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 338 40,436,823,939 169,584
12 مشهد لهستان زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 3 405,145,680 1,695
12 مشهد لهستان زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 2 333,721,770 1,391
12 مشهد ماکائو انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 451 60,820,722,240 256,841
12 مشهد مالزي زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 6 720,741,000 3,000
12 مشهد نروژ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 1,396,741,235 5,842
12 مشهد نيوزيلند (Aotearoa) زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 133,024,764 554
12 مشهد ويتنام زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 209 28,159,891,992 118,216
12 مشهد ويتنام انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 2 269,595,400 1,138
12 مشهد ويتنام زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 31 4,178,877,860 17,515
12 مشهد هلند زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 4 536,076,795 2,256
12 مشهد هلند انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 50 5,606,630,000 23,676
12 مشهد هلند زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 50 4,497,233,000 18,991
12 مشهد هند انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 50 5,964,500,000 25,188
12 مشهد هنگ کنگ زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 2 215,670,896 904
12 مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 256 30,538,240,000 128,961
12 مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 5,141 614,830,827,977 2,578,357

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته