زعفران تسنیم

سیدعلی رضوی

شـرکت زعفـران تسـنیم رضـوى ، بـا نـام تجـارى تسـنیم و ثبـت شـده در اداره ثبـت شـرکتهاى کل کشـور بـه شـماره ثبـت 190395 ، در سـالیان اخیـر بـا همفکـرى و همـکارى جمعـى از دانـش آموختـگان علـوم مختلــف کشــاورزى و بازرگانــى ، تاســیس و بــا هــدف نــوآورى ، تولیــد و بســته بنــدى محصــولات غذایــى وکشاورزى با کیفیت و اصیل ایرانى مشغول فعالیت مى باشد. ایـن شـرکت همـواره در تـلاش اسـت در زمـان فـرآورى و بسـته بنـدى محصـولات نیـز بـا رعایـت اصـول بهداشـتى و آمـوزش نیروهـاى متخصـص و نظـارت دقیـق بـر خـط تولیـد و بسـته بنـدى درجهـت تولیـد محصـولات کشـاورزى و غذایـى باکیفیـت و سـالم و در راسـتاى ایجـاد حـد اعـلاى رضایتمندى براى مشـتریان داخلى و بین المللى خود مى باشد. شـرکت زعفـران تسـنیم بـه منظـور دسترسـى راحـت و قابل اطمینان مشـتریان عزیز بـه محصـولات ، اقدام بـه تاسـیس نمایندگـى هـاى فـروش در سـطح کشـور (مشـهد مقـدس، تهـران و…) و همچنیـن ایجـاد عوامـل فروش در خارج از کشور نموده است.

noteزعفران
mapمشهد - ابتدای چهار راه شهدا به سمت چهار راه خسروی
link
phone05138521155
fax
mailinfo@tasnimsaffron.com
web

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاه‌تان را بنویسید

بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته