آمار صادرات مرداد ماه ۱۳۹۹

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱,۱۹۳ ۱۰۱,۶۱۷,۴۹۲,۷۴۵ ۵۶۲,۲۶۵
مشهد امارات متحده عربی انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۹۵۰ ۱۶۷,۳۲۴,۲۵۴,۶۴۴ ۹۲۴,۰۸۴
مشهد امارات متحده عربی انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۱۰۶ ۱,۸۶۹,۱۸۴,۸۰۰ ۱۰,۰۸۰
مشهد امارات متحده عربی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۲۱۸ ۱۱۵,۸۵۰,۰۷۲,۵۸۱ ۶۳۵,۶۰۶
مشهد افغانستان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶۶۴ ۶۰,۹۳۵,۹۳۷,۸۲۰ ۳۳۷,۰۰۸
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۰ ۱۰,۲۲۲,۶۵۸,۰۰۰ ۵۶,۵۰۰
مشهد استرالیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۰۹ ۱۰,۰۶۱,۶۹۳,۸۶۲ ۵۵,۴۸۹
مشهد استرالیا انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱۱۸,۷۸۰,۷۵۰ ۶۵۰
مشهد بلژیک زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۱ ۹۹۶,۷۱۳,۱۲۵ ۵,۳۷۵
مشهد بلژیک انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۵۲۳,۸۵۳,۸۷۵ ۲,۸۲۵
مشهد بحرین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۱ ۱,۰۰۰,۰۱۱,۱۶۴ ۵,۵۲۷
مشهد کانادا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۸ ۸۱۶,۵۵۸,۳۴۰ ۴,۵۲۰
مشهد سویس زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۶ ۴,۳۰۸,۵۸۲,۲۲۵ ۲۳,۲۳۵
مشهد چین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۶۷ ۲۴,۵۹۳,۰۱۱,۵۰۰ ۱۳۳,۴۹۵
مشهد چین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۹۰۶ ۹۱,۷۸۲,۹۰۴,۷۳۱ ۵۰۳,۴۵۳
مشهد آلمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۱۷ ۲۸,۴۶۲,۸۳۳,۱۸۶ ۱۶۰,۱۹۶
مشهد آلمان انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۱,۱۳۷,۰۶۸,۷۵۰ ۶,۲۵۰
مشهد آلمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۶ ۵,۸۴۸,۶۵۸,۱۹۵ ۳۲,۵۲۵
مشهد اسپانیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱,۳۶۰ ۱۲۲,۶۱۶,۵۳۰,۱۸۶ ۶۸۰,۵۱۴
مشهد اسپانیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۶۴۴ ۱۳۳,۳۰۹,۸۸۸,۱۳۰ ۷۳۹,۷۸۶
مشهد فرانسه زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۲۷۱,۲۱۳,۰۰۰ ۱,۴۹۶
مشهد فرانسه زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۸ ۲,۳۱۰,۵۰۱,۶۴۰ ۱۲,۷۷۰
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱,۳۱۰ ۱۱۹,۷۹۷,۵۱۵,۱۹۰ ۶۶۰,۵۳۵
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۰۹۷ ۱۰۷,۸۷۸,۸۴۳,۳۵۰ ۵۹۱,۲۴۰
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۹۲۶ ۱۹۲,۹۳۷,۱۹۰,۵۴۶ ۱,۰۶۰,۴۹۲
مشهد اندونزی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۸۵,۰۳۸,۰۴۰ ۴۷۱
مشهد هند زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۷۵۱,۰۱۱,۷۵۰ ۴,۰۵۰
مشهد کره (جنوبی) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴ ۳۷۴,۰۱۹,۱۸۵ ۲,۰۶۵
مشهد کویت زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۶۶ ۴۲,۸۴۱,۱۴۷,۶۷۸ ۲۳۵,۱۹۱
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴۹ ۴,۶۱۰,۷۷۴,۶۷۰ ۲۵,۲۱۳
مشهد کویت زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۴۹ ۲۴,۶۷۹,۱۲۲,۹۱۰ ۱۳۹,۱۱۹
مشهد مالزی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۹۰,۹۶۵,۵۰۰ ۵۰۰
مشهد عمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۱۹ ۳۸,۰۳۱,۱۹۶,۳۲۰ ۲۱۵,۸۸۷
مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۹۵,۳۲۵,۴۶۸ ۵۲۰
مشهد عمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۲۶ ۵۰,۱۵۰,۳۶۸,۵۸۲ ۲۸۲,۰۰۸
مشهد لهستان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۱۸۲,۲۹۴,۸۶۲ ۱,۰۰۲
مشهد قطر زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۳۰ ۱۱,۰۷۸,۴۶۷,۲۹۴ ۶۱,۲۵۴
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۵ ۲,۹۴۱,۱۶۶,۲۴۰ ۱۶,۲۷۰
مشهد قطر زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۳۰۶,۰۵۲,۵۹۰ ۱,۶۹۵
مشهد اسلواکی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵ ۴۵۷,۵۶۰,۸۶۲ ۲,۴۶۸
مشهد تایلند انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۰ ۱,۴۶۵,۵۴۹,۲۰۰ ۸,۱۰۰
مشهد ترکیه زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۵ ۲,۲۷۴,۱۳۷,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰
مشهد تایوان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۸۰ ۱۶,۲۷۷,۱۷۸,۷۵۰ ۹۰,۰۰۰
مشهد تایوان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۰ ۴,۱۲۳,۲۳۷,۲۸۰ ۲۲,۵۴۰
مشهد تایوان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۲ ۱,۵۳۱,۶۱۷,۱۶۵ ۸,۴۸۲
مشهد ویتنام زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۸۶ ۲۶,۱۸۱,۴۷۹,۰۹۸ ۱۴۳,۱۳۸
مشهد ویتنام زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۱ ۱,۷۶۵,۵۸۹,۹۵۸ ۹,۷۵۹
مشهد آفریقای جنوبی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۲۸۹,۲۷۸,۶۰۰ ۱,۵۶۰