آمار صادرات آذر ماه (گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار)
۱۴۰۱ ۹ مشهد امارات متحده عربی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۸۰ ۲۱۶,۹۵۰
۱۴۰۱ ۹ مشهد امارات متحده عربی انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۸۲۱ ۱,۹۷۳,۲۷۳
۱۴۰۱ ۹ مشهد امارات متحده عربی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۷,۶۲۳ ۸,۵۸۶,۳۲۲
۱۴۰۱ ۹ مشهد افغانستان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۰۱۸ ۱,۱۴۳,۴۶۱
۱۴۰۱ ۹ مشهد اتریش زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴ ۵,۵۱۹
۱۴۰۱ ۹ مشهد استرالیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۶ ۴۱,۵۶۷
۱۴۰۱ ۹ مشهد استرالیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶ ۷,۲۴۷
۱۴۰۱ ۹ مشهد بلژیک زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲,۳۹۵
۱۴۰۱ ۹ مشهد بلژیک انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰ ۱۲,۸۳۰
۱۴۰۱ ۹ مشهد بحرین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۵ ۴۴,۲۴۲
۱۴۰۱ ۹ مشهد بحرین انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۶ ۱۹,۰۲۴
۱۴۰۱ ۹ مشهد بحرین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۶۱ ۶۷,۷۰۳
۱۴۰۱ ۹ مشهد کانادا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۲ ۱۵,۵۲۹
۱۴۰۱ ۹ مشهد سویس زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۰ ۲۳,۱۸۹
۱۴۰۱ ۹ مشهد سویس زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۸ ۴۴,۱۷۶
۱۴۰۱ ۹ مشهد چین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵,۵۶۶ ۶,۵۴۹,۰۹۱
۱۴۰۱ ۹ مشهد آلمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۱ ۱۲,۳۰۷
۱۴۰۱ ۹ مشهد آلمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۳۶ ۱۵۵,۲۴۶
۱۴۰۱ ۹ مشهد اسپانیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴,۸۷۳ ۵,۱۴۰,۶۳۰
۱۴۰۱ ۹ مشهد فرانسه زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۱۲ ۱۱۸,۲۷۲
۱۴۰۱ ۹ مشهد انگلستان (بریتانیا) زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۶,۴۱۵
۱۴۰۱ ۹ مشهد اندونزی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۷ ۸,۰۲۰
۱۴۰۱ ۹ مشهد هند زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۲۵ ۱۴۰,۴۷۶
۱۴۰۱ ۹ مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۳۵ ۶۳۲,۴۰۳
۱۴۰۱ ۹ مشهد ژاپن زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۳,۵۴۰
۱۴۰۱ ۹ مشهد کویت زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۱۷ ۱۴۲,۵۰۴
۱۴۰۱ ۹ مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۰ ۲۵,۸۷۴
۱۴۰۱ ۹ مشهد کویت زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۳۸ ۱۷۳,۲۵۹
۱۴۰۱ ۹ مشهد موریس زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵ ۵,۹۴۰
۱۴۰۱ ۹ مشهد مالزی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۶,۴۳۵
۱۴۰۱ ۹ مشهد نیوزیلند (Aotearoa) انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۶,۴۱۵
۱۴۰۱ ۹ مشهد عمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۲۶ ۴۹۹,۶۳۹
۱۴۰۱ ۹ مشهد قطر زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۲۶ ۱۲۰,۱۰۷
۱۴۰۱ ۹ مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۶۸ ۷۷,۴۵۵
۱۴۰۱ ۹ مشهد قطر زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۵ ۱۲۶,۰۶۵
۱۴۰۱ ۹ مشهد سوئد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱,۰۱۰
۱۴۰۱ ۹ مشهد سنگاپور زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۳,۲۴۰
۱۴۰۱ ۹ مشهد ویتنام زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۱۳ ۱۳۴,۴۶۱
۱۴۰۱ ۹ مشهد ویتنام انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۷ ۸,۵۵۳
۱۴۰۱ ۹ مشهد ویتنام زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۲ ۵۳,۰۵۶
۱۴۰۱ ۹ مشهد آفریقای جنوبی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۷,۰۵۶