5230

 

 

زعفران ـ آئين كاربرداشت و فرآوري تا قبل از بسته‏بندي

 

 

 

چاپ اول


آشنايي با موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها مرجع رسمي كشور است كه عهده دار وظيفه تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي(رسمي) مي‏باشد.

تدوين استاندارد در رشته‏هاي مختلف توسط كميسيون‏هاي فني مركب از كارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراكز و موسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت مي‏گيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، درجهت مطلوبيت‏ها و مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل:

توليد كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمان‏هاي دولتي باشد. پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون‏هاي فني مربوط ارسال مي‏شود. و پس از دريافت نظرات و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي(رسمي) چاپ و منتشر مي‏شود.

پيش‏نويس استانداردهايي كه توسط موسسات و سازمان‏هاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي‏شود نيز پس از طرح و بررسي در كميته ملي مربوط و درصورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر مي‏گردد. بدين ترتيب استاندارهايي ملي تلقي مي‏شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره «5» تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط موسسه تشكيل مي‏گردد به تصويب رسيده باشد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاء اصلي سازمان بين‏المللي استاندارد مي‏باشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي‏هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفت‏هاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بين‏المللي استفاده مي‏نمايد.

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‏تواند با رعايت موازين پيش‏بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. موسسه مي‏تواند به منظور حفظ بازارهاي بين‏المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

همچنين به منظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمان‏ها و موسسات فعال در ضمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندگان سيستم‏هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست محيطي، آزمايشگاه‏ها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، موسسه استاندارد اينگونه سازمان‏ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تائيد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهي نامه تائيد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي‏نمايد. ترويج سيستم بين‏المللي يكاها، كاليبراسيون وسايل سنجش، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظائف اين موسسه مي‏باشد.

 


 

كميسيون استاندارد زعفران ـ آئين كاربرداشت و فرآوري تا قبل از بسته‏بندي

 

رئيس

رامرد قديري - غلام‏حسين

فوق ليسانس صنايع غذايي‏

گروه صنايع غذايي دانشكده كشاورزي - دانشگاه فردوسي مشهد

 

اعضاء

اسماعيلي شانديز - احمد

ليسانس زراعت‏

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان

اكبري - مژگان

ليسانس صنايع غذايي‏

شركت نوين زعفران

حاجي پور - سعيد

ليسانس زراعت‏

مؤسسه كشاورزي و زعفران كاري زرگل

خجسته - مريم

ليسانس صنايع غذايي‏

آزمايشگاه اتحاديه زعفران كاري خراسان

كلالي - فرخ‏السادات

ليسانس شيمي‏

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان

مختاريان - علي

فوق ليسانس باغباني‏

مركز تحقيقات سازمان كشاورزي خراسان

همتي كاخكي - عباس

فوق ليسانس صنايع غذايي‏

سازمان پژوهش‏هاي علمي و صنعتي خراسان

رشيدي - سيروس

دكتراي كشاورزي‏

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

 

دبير

اسعدي - نسرين

مهندسي صنايع و فرآورده‏هاي كشاورزي‏

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان


فهرست مطالب

 

زعفران ـ آئين كاربرداشت و فرآوري تا قبل از بسته‏بندي

هدف و دامنه كاربرد

مراجع الزامي

تعاريف و اصطلاحات

برداشت و فرآوري


 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد زعفران ـ آيين كار و بهداشت و فرآوري تا قبل از بسته‏بندي كه توسط كميسيون‏هاي مربوط تهيه و تدوين شده و در دويست و پنجاه و چهارمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد كشاورزي و غذايي مورخ  1378/5/30مورد تصويب قرار گرفته‏، اينك به استناد بند  1ماده  3قانون اصلاحي قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه  1371به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‏شود.

براي حفظ و همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع‏، علوم و خدمات استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت‏.

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه‏، حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و اجراي آزمايش‏هاي لازم اين استاندارد با استفاده ازمنابع زير تهيه گرديده است‏:

 

 زعفران ـ آئين كاربرداشت و فرآوري تا قبل از بسته‏بندي

مقدمه

زعفران گياهي است كه طبيعت عطري دل‏انگيز، مزه‏اي دلپذير و رنگي زيبا به آن بخشيده است‏. منشأ آن از آسياي صغير، يونان و ايران بوده و كشت آن در اسپانيا، هند و چين گسترش يافته است‏. )اين گياه به دليل وجود رنگ‏، عطر و تركيبات شناخته شده‏، در صنايع غذايي و داروئي مصارف زيادي دارد.(

ايران از نظر سطح زير كشت و توليد زعفران‏، مقام اول را در جهان دارا مي‏باشد. به طوري كه  80درصد زعفران دنيا در ايران توليد مي‏شود. استان خراسان با داشتن بيش از  20هزار هكتار سطح زير كشت‏، )از جمله در شهرستان‏هاي قاين ـ فردوس ـ گناباد ـ بيرجند ـ تربت حيدريه و... (و با توليد سالانه  100تن زعفران خشك به عنوان قطب توليد اين محصول در جهان مطرح است و حدود  95درصد زعفران كشور در جنوب خراسان توليد مي‏شود.(

 

1 هدف و دامنه كاربرد

هدف از نگارش اين آئين كار تدوين روش برداشت و آماده سازي زعفران مي‏باشد.

2 مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است‏. بدين ترتيب آن دستورات جزئي از اين استاندارد محسوب مي‏شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و يا تجديدنظر، اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست‏. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه‏ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ  /و يا تجديدنظر، آخرين تچاپ و  /يا تجديدنظر آن مدارك الزامي اراجاع داده شده مورد نظر است‏. استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است‏:

1ـ استاندارد ملي ايران  2و 1ـ :259سال  1376زعفران ـ ويژگي‏ها و روش‏هاي آزمون

1. ISO: 3632 - 1,2 (First edition 1993)

 

3 تعاريف و اصطلاحات

در اين استاندارد اصطلاحات و  /يا واژه‏ها با تعاريف زير به كار مي‏رود:

3ـ1ـ گياه زعفران

گياهي از جنس  Crocusو خانواده زنبقي‏ها  (Iridaccac)است و زعفران زراعي در تجارت عبارت از كلاله‏هاي خشك شده گياه  Crocus sativusاست‏.

3ـ2ـ زعفران

عبارت از كلاله و قسمتي از خامه خشك شده گياه زعفران كه بخش خوراكي و تجارتي آن مي‏باشد.

3ـ3ـ تركيبات زعفران

3ـ3ـ1ـ تركيبات عمومي شامل كربوهيدرات‏ها، چربي‏ها، مواد ازته‏، املاح معدني‏، ويتامين‏ها و...

3ـ3ـ2ـ تركيبات اختصاصي زعفران‏:

3ـ3ـ2ـ1ـ كروسين و كروستين

عامل ايجاد رنگ زعفران‏C44H64O26

3ـ3ـ2ـ2ـ پيكروكروسين

عامل طعم تلخ مخصوص زعفران‏C10H14O

3ـ3ـ2ـ3ـ سافرانال

عامل اصلي ايجاد عطر و بوي زعفران‏C10H14O

3ـ4ـ گل زعفران

گل اندام توليد مثل گياه زعفران بوده و از بخش‏هاي زير تشكيل شده است‏:

3ـ4ـ1ـ دم گل قسمت كشيده و لوله‏اي شكلي كه مابين تخمدان و گلپوش قرار دارد.

3ـ4ـ2ـ گلپوش )جام گل  +كاسه گل‏ (در قسمت بالاي دم گل قرار داشته و شامل سه كاسبرگ و سه گلبرگ به رنگ بنفش مي‏باشد.

3ـ4ـ3ـ مادگي شامل

كلاله‏، خامه و تخمدان مي‏باشد.

3ـ4ـ3ـ1ـ كلاله

عمدتأ سه شاخه‏اي و طول آن  2/5تا  3سانتي متر و به رنگ قرمز مي‏باشد.

3ـ4ـ3ـ2ـ خامه

عبارتست از ميله‏هاي سفيد مايل به زرد كه كلاله از آن جدا شده است‏. طول خامه معمولا  5تا  10سانتي‏متر  0/15تا  0/25ميلي متر است‏.

3ـ4ـ3ـ3ـ تخمدان

تخمدان گل زعفران در داخل چمچه‏، در چند سانتي‏متري سطح خاك قرار دارد و در اوايل بهار به سطح خاك نزديك مي‏گردد.

3ـ4ـ4ـ پرچم

اندام زايشي نر كه سه شاخه‏اي و به رنگ زرد مي‏باشد.

3ـ5ـ برداشت

به عمل جدا نمودن گل از گياه زعفران و جمع آوري آن گفته مي‏شود.

3ـ6ـ جابه‏جايي و ترابري

جابه‏جايي گل از كشتزار به جاي درخور براي جدا نمودن كلاله و خامه از گل زعفران

3ـ7ـ نگهداري گل

عمل فراهم نمودن شرايط مطلوب محيطي )رطوبت‏، حرارت‏، نور و... (تا در مدت نگهداري كمترين تغييرات نامطلوب ايجاد گردد.

3ـ8ـ جداسازي

به عمل جدا نمودن كلاله و قسمتي از خامه از ديگر بخش‏هاي گل

3ـ9ـ خشك كردن

كاهش رطوبت از كلاله و خامه تا حد استاندارد ملي ايران به شماره 1ـ) 259زعفران ـ ويژگي‏ها(

3ـ1ـ صدمه مكانيكي

هر گونه دگرگوني شكل زعفران بر اثر ضربه و فشار مانند شكستگي‏، لهيدگي و فشردگي‏.

3ـ11ـ زعفران دسته )رشته‏هاي كامل  =كلاله  +خامه‏(

عبارتست از كلاله سه شاخه‏اي به رنگ قرمز كه هر شاخه به شكل قيف يا شيپور است كه قسمت انتهايي رشته را تشكيل مي‏دهد و در يك نقطه به خامه سفيد مايل به زرد اتصال مي‏يابد.

3ـ12ـ زعفران رشته‏اي

عبارتست از كلاله‏هاي خشك شده گل گياه زعفران  (Crocus sativus)به رنگ قرمز و به شكل شيپور كه لبه فوقاني آن دندانه‏دار است‏. اين كلاله‏ها ممكن است دو يا سه و يا چند شاخه‏اي باشند و انتهاي آنها به خامه‏اي كه به رنگ سفيد يا زرد است به هم مي‏پيوندند.

4 برداشت و فرآوري

4ـ1ـ برداشت

گل زعفران معمولا در ميانه پائيز برداشت مي‏شود و روش متداول برداشت آن دستي است‏. پس از نخستين آبياري گياه زعفران شروع به رشد مي‏كند. درجنوب خراسان گل‏هاي زعفران غالبأ از اوائل آبان تا اوائل آذر ظاهر مي‏شود و به محض پيدا شدن اولين گل‏ها در مزرعه برداشت محصول آغاز مي‏شود. هنگام برداشت زعفران بستگي به شرايط محيطي و زراعي دارد. عمليات برداشت گل در يك مزرعه حداكثر  20روز طول مي‏انجامد.

4ـ1ـ1ـ هنگام برداشت

برداشت گل بهتر است در ساعت اوليه بامداد به دليل پائين بودن دماي هوا انجام گيرد و چون جمع‏آوري غنچه‏ها آسانتر بوده و صدمه مكانيكي در حين جابه‏جايي و ترابري گل كاهش مي‏يابد.

4ـ1ـ2ـ فرد برداشت كننده

كسي كه گل زعفران را برداشت مي‏كند بايستي تندرست بوده و ويژه دست وي بدون آلودگي‏، بيماري پوستي و عفوني باشد.

4ـ1ـ3ـ گنجايه برداشت

براي گردآوري و جابه‏جايي گل زعفران بايد از سبدهاي درخور )حصيري يا پلاستيكي‏ (پاكيزه‏، تميز و خشك استفاده شود.

يادآوري 1ـ گنجايه‏هايي كه براي گردآوري و جابه‏جايي گل زعفران به كار مي‏رود بايد به گونه‏اي باشد كه از صدمات مكانيكي و آلودگي‏هاي پيرامون جلوگيري شود. اگر از سبد پلاستيكي بهره‏گيري شود جنس آنها از مواد بازيافتي نباشد.

يادآوري 2ـ استفاده از كيسه به جهت وارد شدن صدمه مكانيمي و آلودگي براي جابه‏جايي مجاز مي‏باشد.

4ـ2ـ جابه‏جايي و ترابري

4ـ2ـ1ـ جابه‏جايي گل زعفران بايد به گونه‏اي باشد كه از صدمه مكانيكي و آلودگي‏هاي پيرامون جلوگيري شود.

4ـ2ـ2ـ از انباشتگي بيش از اندازه و فشرده شدن گل در هنگام جابه‏جايي و ترابري جلوگيري شود.

4ـ2ـ3ـ گنجايه‏ها به صورتي روي هم قرار گيرد كه موجب وارد شدن صدمه مكانيكي گل نشود.

4ـ2ـ4ـ در صورت طولاني بودن زمان ترابري جهت مصونيت گل در برابر نور و آلودگي‏، از پوشش مناسب بر روي گل‏ها استفاده شود.

4ـ3ـ جداسازي

برخي از توليد كنندگان زعفران را به صورت دسته جمع‏آوري مي‏نمايند. جداسازي به شكل دسته به جهت كاستي‏هاي ذيل پيشنهاد نمي‏شود:

ـ مساعد شدن شرايط مورد نياز براي رشد و تكثير عوامل بيماري‏زا

ـ پايين آمدن كيفيت زعفران

ـ طولاني بودن زمان خشك كردن

4ـ3ـ1ـ آئين كار جداسازي

4ـ3ـ1ـ1ـ براي توليد زعفران رشته‏اي در مرحله جداسازي بايستي هر كلاله به همراه حداكثر  11ميليمتر از خامه از ديگر بخش‏هاي گل جدا شده و به گونه درهم درگنجايه قرار گيرد.

4ـ3ـ1ـ2ـ براي توليد زعفران رشته‏اي درجه يك )مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 1ـ259، زعفران ـ ويژگي‏ها(، كلاله از محل قبل از اتصال به خامه جدا شود و در گنجايه در خور قرار گيرد. بهره‏گيري از اين روش به جهت برتري‏هاي زير پيشنهاد مي‏شود:

ـ كاهش آلودگي به عتل تماس كمتر زعفران با دست

ـ سرعت عمل در جداسازي

ـ افزايش حجم ظاهري فرآورده

ـ حفظ كيفيت زعفران

ـ كاهش زمان خشك كردن

يادآوري 1ـ توصيه مي‏شود جداسازي در كمترين زمان ممكن انجام گيرد.

4ـ4ـ خشك كردن

4ـ4ـ1ـ خشك كردن به شيوه سنتي

خشك كردن زعفران غالبأ در سايه و يا اتاق گرم و خشك انجام مي‏گيرد.

بدين ترتيب كه رشته‏هاي زعفران را روي پارچه تميز قرار مي‏دهند. مدت زمان خشك كردن در اين روش 12ـ 8روز مي‏باشد و چون نظم نهايي بستگي به شرايط محيط دارد، بنابراين قابل كنترل نمي‏باشد.

خشك كردن به روش سنتي به دلايل زير پيشنهاد نمي‏شود:

ـ به علت طولاني بودن زمان خشك كردن و مساعد بودن شرايط محيطي )رطوبت‏، دما، مواد مغذي‏ (به ويژه در چند روز نخستين آلودگي محصول افزايش مي‏يابد.

4ـ4ـ2ـ براي دور بودن از كاستي‏ها پيشنهاد مي‏گردد. خشكانيدن به روش زير انجام شود:

4ـ4ـ2ـ1ـ مدت زمان خشكانيدن كوتاه باشد. زمان جداسازي و خشكانيدن تا رسيدن به نم در خور )مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 1ـ (259از  24ساعت بيشتر نشود.

4ـ4ـ2ـ2ـ براي خشكانيدن از حرارت غير مستقيم بهره‏گيري شود.

4ـ4ـ2ـ3ـ درجه حرارتي كه براي خشكانيدن به كار مي‏رود بايستي يكنواخت باشد و از  60درجه سلسيوس بيشتر نشود.

4ـ4ـ2ـ4ـ از خشكانيدن زعفران روي پهنه‏ها و ابزار فلزي خودداري شود. بهتر است از پارچه‏هاي توري يا از جنس ابريشم بهره‏گيري شود.

4ـ4ـ2ـ5ـ نم نهايي زعفران در پايان اين گام از  10درصد )مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 1ـ (259بيشتر نباشد و به منظور حفظ كيفيت ظاهري و جلوگيري از خرد شدن نبايستي از  7درصد كمتر باشد.

يادآوري 1ـ چنانچه امكانات كاشت‏، داشت و برداشت در حدي باشد كه بتوان روش‏هاي صنعتي را اجرا نمود بهتر است از اين روش‏ها استفاده شود.

4ـ5ـ نگهداري زعفران

پس از خشك كردن و سرد نمودن‏، زعفران وارد گنجايه‏هاي درخور 1مي‏گردد. زعفران بايستي پس از بسته‏بندي براي جلوگيري از فشردن شدن به داخل كارتن قرار گيرد و هنگام ترابري در جعبه‏هاي چوبي يا فلزي گذاشته شود.

ـ چگونگي نگهداري زعفران

زعفران بايستي در مكان بهداشتي‏، درجه حرارت و رطوبت درخور و دور از نور نگهداري شود 2

يادآوري 1ـ پيشنهاد مي‏شود در داخل گنجايه‏ها برگه شناسايي شامل نكاتي‏، از جمله نام توليد كننده‏، نام منطقه‏، نوع زعفران‏، تاريخ بسته‏بندي و ساير مشخصات مورد نياز ديگر قرار داده شود.

يادآوري 2ـ حرارت پيرامون زعفران نبايد از  20درجه سلسيوس بيشتر باشد.

يادآوري 3ـ نم نسبي پيرامون زعفران نبايد از  60درصد بيشتر باشد.

 

 

 

 

 

1- استاندارد آئين كار بسته‏بندي در دست تدوين مي‏باشد

2- استاندارد ملي ايران شماره  4013ـ سال  1376ـ آئين كار روش‏هاي انبار كردن و انبارداري مواد كشاورزي خوراكي خشك‏.


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

5230

 

 

Saffron - Harvest and applying process befoe packing

 

 

 

1st Edition