صادرات مرداد ماه ۱۴۰۱(گمرک مشهد)

سال ماه نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
۱۴۰۱ ۵ مشهد امارات متحده عربی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۶۲ ۷۲,۶۲۳,۵۶۹,۹۸۴ ۲۷۳,۹۹۴
۱۴۰۱ ۵ مشهد امارات متحده عربی انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۹۴۸ ۲۸۹,۳۹۲,۷۰۳,۲۴۹ ۱,۰۹۴,۴۱۷
۱۴۰۱ ۵ مشهد امارات متحده عربی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۰۵۳ ۳۴۶,۹۷۸,۳۵۹,۶۵۴ ۱,۳۱۳,۲۶۸
۱۴۰۱ ۵ مشهد استرالیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۳ ۸,۷۲۸,۷۷۰,۶۶۰ ۳۳,۰۴۵
۱۴۰۱ ۵ مشهد بحرین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۷۸۱,۲۳۴,۵۹۶ ۲,۹۲۹
۱۴۰۱ ۵ مشهد چین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۳۷۷,۴۱۴,۴۶۰ ۱,۴۱۵
۱۴۰۱ ۵ مشهد چین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۱۷ ۲۱۷,۶۲۰,۱۷۱,۹۸۴ ۸۲۲,۷۵۶
۱۴۰۱ ۵ مشهد آلمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۲,۲۳۲,۵۷۷,۰۲۷ ۸,۴۹۵
۱۴۰۱ ۵ مشهد آلمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۰ ۷,۲۶۰,۶۸۱,۳۳۷ ۲۷,۴۲۹
۱۴۰۱ ۵ مشهد اسپانیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲,۲۵۳ ۶۹۲,۲۴۳,۴۸۵,۴۶۰ ۲,۶۱۰,۸۱۵
۱۴۰۱ ۵ مشهد فرانسه زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴ ۱,۱۹۴,۲۱۹,۳۸۹ ۴,۴۹۱
۱۴۰۱ ۵ مشهد فرانسه زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۴۸ ۷۳,۸۱۲,۷۷۵,۶۸۰ ۲۷۷,۷۶۰
۱۴۰۱ ۵ مشهد هند زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۱۶ ۷۰,۱۰۹,۳۲۹,۶۸۰ ۲۶۶,۷۶۰
۱۴۰۱ ۵ مشهد عراق زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۱,۰۸۵,۳۸۴,۱۳۲ ۴,۱۰۹
۱۴۰۱ ۵ مشهد کره (جنوبی) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۳۶۵,۰۵۲,۵۳۶ ۱,۳۸۲
۱۴۰۱ ۵ مشهد کویت زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۹ ۱۱,۱۳۵,۱۴۴,۰۵۲ ۴۱,۹۲۳
۱۴۰۱ ۵ مشهد کویت زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۲ ۱۲,۲۰۲,۰۰۳,۸۱۷ ۴۵,۹۴۲
۱۴۰۱ ۵ مشهد مالزی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۸۳۳,۵۱۲,۵۰۰ ۳,۱۲۵
۱۴۰۱ ۵ مشهد هلند زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۸۴۰,۴۳۷,۷۱۲ ۳,۱۹۸
۱۴۰۱ ۵ مشهد عمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۵۲ ۶۰,۰۶۱,۶۲۱,۴۵۲ ۲۲۸,۴۰۹
۱۴۰۱ ۵ مشهد عمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۵ ۳۹,۱۶۲,۵۱۸,۵۵۰ ۱۴۶,۸۵۲
۱۴۰۱ ۵ مشهد قطر زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۵ ۴,۶۸۶,۷۰۴,۳۲۰ ۱۷,۷۰۱
۱۴۰۱ ۵ مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۴ ۲۰,۲۷۱,۷۰۰,۹۸۵ ۷۶,۷۶۳
۱۴۰۱ ۵ مشهد قطر زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۹ ۲۵,۹۰۰,۸۱۵,۴۰۵ ۹۷,۹۸۹
۱۴۰۱ ۵ مشهد سنگاپور زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸ ۲,۳۸۹,۸۴۷,۰۴۰ ۸,۹۶۰
۱۴۰۱ ۵ مشهد سنگاپور زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۱,۰۶۵,۵۶۲,۳۸۰ ۳,۹۹۵
۱۴۰۱ ۵ مشهد ترکیه انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰ ۴,۲۲۱,۰۸۵,۰۴۰ ۱۵,۹۸۰
۱۴۰۱ ۵ مشهد ترکیه زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۷۵۴,۸۲۸,۹۲۰ ۲,۸۳۰
۱۴۰۱ ۵ مشهد ویتنام زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۸۳ ۶۸,۶۷۴,۱۹۳,۹۲۶ ۲۵۸,۶۵۴
۱۴۰۱ ۵ مشهد ویتنام انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۰ ۱۱,۷۴۸,۸۲۰,۱۴۰ ۴۴,۱۴۷
۱۴۰۱ ۵ مشهد ویتنام زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۷۱۸,۳۶۲,۷۲۹ ۲,۶۹۸
۱۴۰۱ ۵ مشهد آفریقای جنوبی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۱,۱۲۱,۳۰۸,۲۶۰ ۴,۲۴۵