صادرات فروردین ماه ۱۴۰۱(گمرک مشهد)

ماه نام گمرک کشور طرف معامله کدتعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۹۹ ۳۴,۰۹۹,۵۷۹,۴۰۲ ۱۴۱,۴۱۶
۱ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۰۶۱ ۳۱۱,۶۹۴,۳۹۵,۲۹۴ ۱,۲۸۷,۷۵۴
۱ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۴۰ انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸ ۲,۴۰۳,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱ مشهد امارات متحده عربی ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۹۸ ۲۲۲,۳۵۹,۲۸۹,۳۵۷ ۹۱۸,۹۷۲
۱ مشهد استرالیا ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۹ ۶,۷۴۶,۴۷۶,۳۶۵ ۲۷,۳۴۵
۱ مشهد استرالیا ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۸۷۲,۶۳۸,۰۲۹ ۳,۵۳۷
۱ مشهد بلژیک ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۰ ۳,۲۷۲,۹۵۳,۴۶۴ ۱۳,۵۱۶
۱ مشهد بلژیک ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۶ ۲,۳۲۱,۷۷۲,۵۵۲ ۹,۵۸۸
۱ مشهد بحرین ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴ ۱,۲۲۱,۹۸۹,۳۰۱ ۴,۹۵۳
۱ مشهد بحرین ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۱,۹۳۴,۸۱۰,۴۶۰ ۷,۹۹۰
۱ مشهد بحرین ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۱,۷۴۵,۵۲۲,۷۷۵ ۷,۰۷۵
۱ مشهد آلمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۰ ۶,۸۰۱,۴۸۰,۵۰۰ ۲۸,۳۰۰
۱ مشهد اسپانیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲,۱۲۴ ۶۴۰,۲۴۶,۴۹۹,۸۸۰ ۲,۶۲۲,۱۸۰
۱ مشهد انگلستان (بریتانیا) ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۸ ۶,۹۹۷,۴۳۴,۵۴۱ ۲۸,۸۹۷
۱ مشهد هند ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۱۶ ۶۴,۵۹۷,۰۰۱,۰۴۰ ۲۶۶,۷۶۰
۱ مشهد ایتالیا ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۲ ۳۴,۸۶۲,۹۱۱,۳۸۰ ۱۴۳,۹۷۰
۱ مشهد کامبوج ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۹ ۲,۹۶۰,۳۳۲,۶۵۰ ۱۲,۲۲۵
۱ مشهد کامبوج ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۳۳۹,۸۳۳,۶۹۰ ۱,۴۱۴
۱ مشهد کویت ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۱ ۱۰,۷۰۵,۹۷۹,۲۷۵ ۴۴,۸۳۳
۱ مشهد کویت ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۱ ۱۵,۸۵۳,۸۰۶,۵۱۹ ۶۵,۴۷۱
۱ مشهد لبنان ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲۶۹,۸۳۹,۴۸۰ ۱,۱۲۳
۱ مشهد عمان ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۳۶ ۶۴,۰۰۶,۱۴۵,۲۸۰ ۲۶۴,۳۲۰
۱ مشهد قطر ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶۰ ۲۰,۳۸۱,۹۵۴,۹۸۸ ۸۵,۳۵۳
۱ مشهد قطر ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸ ۲,۵۳۴,۳۴۱,۹۴۸ ۱۰,۶۱۳
۱ مشهد قطر ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۱۹ ۴۰,۳۹۸,۶۲۸,۲۷۴ ۱۶۷,۵۴۰
۱ مشهد ویتنام ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۷۲ ۲۴,۷۳۱,۵۰۷,۸۸۸ ۱۰۲,۸۶۶
۱ مشهد ویتنام ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۷ ۲,۴۴۸,۵۳۲,۹۸۰ ۱۰,۱۸۸
۱ مشهد ویتنام ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۰ ۱۵,۴۷۸,۴۸۳,۶۸۰ ۶۳,۹۲۰
۱ مشهد زامبیا ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۶۱۴,۴۸۸,۵۲۸ ۲,۵۵۷