آمار صادرات مهر ماه ۱۳۹۹

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶۵۲ ۷۴,۲۹۴,۵۶۳,۰۳۰ ۳۳۲,۶۳۳
مشهد امارات متحده عربی انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲,۲۸۵ ۲۶۱,۸۱۷,۲۷۲,۳۹۶ ۱,۱۵۵,۸۷۵
مشهد امارات متحده عربی انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۷ ۲,۰۹۸,۷۷۵,۰۰۰ ۸,۷۵۰
مشهد امارات متحده عربی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۹۳۷ ۲۳۴,۴۴۶,۷۸۳,۱۷۹ ۱,۰۱۹,۵۳۴
مشهد افغانستان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱,۲۰۳ ۱۳۵,۴۰۳,۵۱۳,۹۷۰ ۶۲۳,۷۹۵
مشهد افغانستان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴۳۲ ۵۴,۳۳۰,۰۳۲,۵۹۰ ۲۳۰,۶۹۰
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۳۹۶ ۱۶۸,۴۹۱,۱۳۱,۸۴۰ ۷۰۷,۲۵۲
مشهد اتریش زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴ ۴۱۸,۶۳۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰
مشهد استرالیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵ ۵۴۴,۷۷۶,۵۷۹ ۲,۳۱۳
مشهد استرالیا انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱۴۳,۹۱۶,۰۰۰ ۶۰۰
مشهد استرالیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۴ ۲,۸۴۰,۴۳۲,۴۵۰ ۱۲,۴۰۰
مشهد بلژیک زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۹ ۵,۴۰۲,۹۶۳,۱۱۰ ۲۴,۹۹۴
مشهد بلژیک انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۱ ۱,۳۱۹,۰۸۷,۶۴۶ ۶,۱۰۲
مشهد بحرین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۳۶۷,۸۷۱,۹۵۲ ۱,۵۸۲
مشهد بحرین انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴ ۵۱۴,۷۱۲,۶۳۳ ۲,۲۶۶
مشهد بحرین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۶۴۱,۷۸۶,۳۲۵ ۲,۸۲۵
مشهد کانادا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۷ ۲,۹۰۹,۱۶۳,۶۲۰ ۱۳,۴۲۰
مشهد کانادا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۰ ۲,۴۴۲,۷۵۴,۹۰۰ ۱۱,۳۰۰
مشهد سویس زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱۲۸,۳۵۷,۲۶۵ ۵۴۵
مشهد چین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۲۹ ۴۴,۰۳۷,۶۸۸,۱۰۰ ۱۸۴,۵۸۵
مشهد چین انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۳۵ ۴۴,۵۹۶,۵۸۲,۱۵۸ ۱۸۹,۳۹۹
مشهد چین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۹۱۷ ۱۲۱,۴۷۹,۰۸۵,۳۳۵ ۵۱۸,۱۸۴
مشهد آلمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۰۳ ۱۱,۶۴۳,۷۶۸,۵۵۱ ۵۲,۹۶۴
مشهد آلمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۸۶ ۱۰,۶۹۷,۵۶۲,۳۰۶ ۴۷,۹۰۰
مشهد اسپانیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵۸۹ ۶۵,۹۸۱,۹۵۱,۵۰۰ ۲۹۴,۵۰۰
مشهد اسپانیا انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۰۰ ۳۳,۲۰۷,۰۵۱,۰۰۰ ۱۴۱,۰۰۰
مشهد اسپانیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۳۷۲ ۱۳۶,۶۸۸,۵۶۵,۷۳۲ ۵۸۶,۵۷۲
مشهد فرانسه زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۳۵۰,۹۴۷,۳۸۲ ۱,۵۳۴
مشهد انگلستان (بریتانیا) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۱ ۱,۲۸۰,۲۰۳,۸۶۷ ۶,۱۱۶
مشهد انگلستان (بریتانیا) زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۳۵۹,۷۹۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰
مشهد یونان انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰ ۲,۷۰۲,۱۶۲,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰
مشهد یونان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۱,۲۲۱,۳۷۷,۴۵۰ ۵,۶۵۰
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱,۹۶۴ ۲۲۶,۹۱۲,۰۰۸,۵۰۵ ۱,۰۰۷,۴۲۳
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲,۲۳۶ ۲۸۰,۶۲۲,۵۱۴,۲۳۲ ۱,۲۰۷,۱۰۲
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳,۱۰۲ ۳۹۹,۰۹۰,۷۳۱,۴۶۷ ۱,۷۴۲,۰۱۷
مشهد ایتالیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۹۵ ۱۰,۷۶۳,۵۷۷,۵۰۰ ۴۷,۵۰۰
مشهد کره (جنوبی) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱۹۵,۱۵۰,۰۹۶ ۸۱۴
مشهد کویت زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۶۶ ۴۱,۶۳۲,۰۷۲,۳۱۰ ۱۸۶,۹۳۸
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۱۶ ۲۶,۴۹۳,۶۶۱,۹۲۶ ۱۲۰,۲۲۴
مشهد کویت زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۵ ۶,۵۲۶,۳۲۰,۷۲۹ ۲۹,۱۶۱
مشهد ماکائو انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰۰ ۱۳,۳۰۶,۳۷۱,۵۰۰ ۵۶,۵۰۰
مشهد ماکائو زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۱۷ ۸۳,۶۴۳,۴۹۹,۴۸۰ ۳۴۸,۷۱۸
مشهد نروژ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱۰۸,۰۸۶,۵۰۰ ۵۰۰
مشهد عمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۱۸ ۲۴,۷۲۸,۵۹۵,۶۸۲ ۱۰۹,۰۵۱
مشهد عمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۸۱۴ ۸۹,۲۷۹,۶۱۲,۱۸۰ ۳۷۸,۶۳۸
مشهد قطر زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۳۲ ۱۴,۱۶۷,۱۱۸,۴۴۳ ۶۴,۵۳۵
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۰ ۵,۸۸۷,۷۷۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
مشهد قطر زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۹ ۹,۷۳۳,۲۱۰,۸۵۲ ۴۴,۴۵۴
مشهد سوئد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۵۶ ۱۶,۹۵۰,۱۴۳,۱۱۵ ۷۸,۲۹۵
مشهد سوئد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۵۰ ۱۷,۶۶۳,۳۲۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
مشهد سوئد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۱,۱۹۹,۳۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰
مشهد سنگاپور زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۷۴۵,۱۵۶,۸۰۴ ۳,۱۶۴
مشهد سنگاپور انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۶۳۸,۷۰۵,۸۳۲ ۲,۷۱۲
مشهد سنگاپور انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۲۳۵,۵۱۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰
مشهد تایوان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۲۵ ۲۴,۱۷۵,۲۰۰,۶۰۰ ۱۱۲,۳۵۰
مشهد تایوان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۰۰ ۱۹,۷۱۱,۹۵۳,۹۷۶ ۸۹,۰۱۶
مشهد تایوان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۰۲ ۳۶,۶۳۱,۶۲۴,۴۶۰ ۱۶۱,۲۳۲
مشهد ویتنام زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۱۴ ۱۲,۰۶۲,۸۶۲,۲۵۰ ۵۷,۵۳۴
مشهد ویتنام زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۱ ۵,۲۲۹,۷۹۲,۵۹۳ ۲۲,۲۰۶