آمار صادرات فروردین ماه ۱۳۹۹

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربی انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۲ ۱,۸۶۷,۷۷۴,۴۶۴ ۱۳,۸۲۴
مشهد افغانستان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۷۷ ۷۳,۸۳۲,۴۵۰,۹۰۰ ۵۴۴,۷۰۰
مشهد افغانستان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۲۱ ۴۷,۷۰۷,۶۹۴,۱۰۰ ۳۵۳,۱۰۰
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۸ ۲,۸۹۷,۳۱۷,۱۲۵ ۲۱,۳۷۵
مشهد استرالیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۱ ۳,۲۰۷,۲۶۹,۸۶۸ ۲۳,۲۷۶
مشهد اسپانیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۹۸ ۱۵,۰۱۷,۶۸۹,۵۷۵ ۱۱۰,۴۲۵
مشهد اسپانیا انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴۲۸ ۶۴,۱۵۵,۳۳۹,۶۰۰ ۴۷۰,۸۰۰
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۷۸ ۱۱,۶۶۸,۷۱۴,۲۰۰ ۸۵,۸۰۰
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۹۸۰ ۳۰۲,۲۳۱,۹۱۷,۴۴۰ ۲,۲۰۰,۷۹۴
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۱۵۱,۹۹۹,۸۷۵ ۱,۱۲۵
مشهد اندونزی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۳۱۴,۱۵۷,۶۹۰ ۲,۳۱۰
مشهد کویت زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۵ ۳,۶۸۵,۱۶۴,۹۰۳ ۲۷,۰۹۷
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۷ ۵,۶۲۱,۳۹۱,۹۳۳ ۴۱,۱۸۴
مشهد کویت زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۱۰۱,۹۹۹,۲۵۰ ۷۵۰
مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۰ ۷,۴۷۹,۹۴۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
مشهد قطر زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۳ ۶,۴۸۷,۰۴۱,۴۱۰ ۴۷,۲۰۸
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۴ ۵,۱۱۹,۹۱۰,۴۰۰ ۳۷,۴۰۰
مشهد قطر زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۱۰۱,۹۹۹,۲۵۰ ۷۵۰