آمار صادرات فروردین ماه ۱۳۹۸

 

شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵۹۹ ۶۴۱,۲۷۶
انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۳.۱۲ ۱۶,۴۰۶
انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸,۱۸۹ ۹,۲۸۳,۰۷۵
انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۶,۲۵۰
زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۶۹ ۳۸۷,۴۰۲

 

جزئیات آمار صادرات گمرک زعفران مشهد فروردین ماه ۱۳۹۸

 

کشور گمرک تعرفه شرح تعرفه وزن (کیلوگرم)  ارزش (دلار)
امارات متحده عربی مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۶۸.۸۸                        ۳۰۰,۱۱۷
استرالیا مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲.۲۳                            ۲,۴۵۷
بلژیک مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۰.۵                              ۵۵۴
بحرین مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۲.۱۹                          ۱۴,۱۳۱
سوئیس مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۰.۲                              ۲۲۰
اسپانیا مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵.۶۱                            ۶,۳۶۰
فرانسه مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۰.۳۱                              ۳۴۱
بریتانیا مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱                            ۱,۱۰۰
هنگ کنگ مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵۴                          ۴۰,۵۰۰
کویت مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۹.۹۵                          ۲۳,۸۳۸
قزاقستان مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۰.۳۲                              ۳۴۶
هلند مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۰                          ۱۲,۰۰۰
نروژ مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳.۶                            ۴,۳۲۰
زلاندنو مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴.۸                            ۵,۷۶۰
قطر مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶۹.۹۳                          ۶۲,۸۱۱
سوئد مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶۰                          ۷۲,۰۰۰
سنگاپور مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸.۲                            ۹,۸۴۰
ویتنام مشهد ۰۹۱۰۲۰۱۰ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۷۶.۸۹                          ۸۴,۵۸۱
اسپانیا مشهد ۰۹۱۰۲۰۲۰ انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۳                          ۱۶,۲۵۰
ویتنام مشهد ۰۹۱۰۲۰۲۰ انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۰.۱۲                              ۱۵۶
امارات متحده عربی مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۵۶۷.۳۳                      ۴,۰۳۱,۹۶۵
افغانستان مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸۵۷                        ۹۷۳,۳۰۰
استرالیا مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱                            ۱,۲۰۰
بلژیک مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸.۸                          ۱۰,۵۶۶
بحرین مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴۳                          ۴۶,۲۵۰
کانادا مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱                            ۱,۲۰۰
آلمان مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۱۴                        ۱۳۵,۹۰۰
استونی مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳                            ۳,۳۰۰
اسپانیا مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸۲۹.۵                        ۹۱۳,۰۵۰
فرانسه مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸.۳۱                            ۹,۹۴۱
بریتانیا مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۰.۴                              ۴۴۰
هنگ کنگ مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۶۸۱.۱                      ۱,۹۲۲,۵۱۰
عراق مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰                          ۱۱,۰۰۰
کویت مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۷.۵                          ۲۱,۰۰۰
زلاندنو مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲.۴                            ۲,۸۸۰
قطر مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۰۲.۸۶                        ۲۲۳,۷۷۳
سوئد مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۷۰                          ۷۷,۰۰۰
سنگاپور مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴                            ۴,۸۰۰
تایوان مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۵                          ۲۴,۰۰۰
اکراین مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲                            ۲,۴۰۰
ویتنام مشهد ۰۹۱۰۲۰۳۰ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۷۴۱                        ۸۶۶,۶۰۰
آلمان مشهد ۰۹۱۰۲۰۴۰ انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵                            ۶,۲۵۰
امارات متحده عربی مشهد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۸۴.۳۵                        ۲۰۳,۴۱۲
افغانستان مشهد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۱۱                          ۸۳,۲۵۰
اسپانیا مشهد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۶۸                          ۲۱,۸۴۰
بریتانیا مشهد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۰.۲                              ۱۵۰
قطر مشهد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۵                          ۴۱,۲۵۰
ویتنام مشهد ۰۹۱۰۲۰۹۰ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۰                          ۳۷,۵۰۰
جمــــع کل ۹۴۷۴.۴۸                    ۱۰,۳۳۴,۴۰۹