آمار صادرات شهریور ماه ۱۳۹۹

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵۳۶ ۵۴,۴۸۹,۳۹۰,۴۱۵ ۲۷۲,۶۷۷
مشهد امارات متحده عربی انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲,۲۶۶ ۲۲۶,۹۸۱,۲۴۵,۹۷۰ ۱,۱۴۵,۴۵۹
مشهد امارات متحده عربی انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳ ۷۱۲,۷۸۸,۷۵۰ ۳,۷۵۰
مشهد امارات متحده عربی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۱۲۱ ۱۱۳,۲۱۸,۴۲۵,۴۵۹ ۵۶۰,۳۵۳
مشهد افغانستان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱,۰۶۶ ۱۱۰,۰۱۲,۳۰۷,۳۲۰ ۵۶۰,۳۸۱
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۶۸ ۷۶,۴۶۱,۰۸۰,۸۸۸ ۳۸۸,۲۴۴
مشهد استرالیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۲ ۵,۶۱۰,۶۹۷,۸۰۱ ۲۹,۱۳۴
مشهد استرالیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴ ۵۲۸,۱۰۷,۷۶۰ ۲,۵۴۲
مشهد بلژیک انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳ ۷۷۸,۹۲۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰
مشهد بحرین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۱,۰۹۵,۴۱۳,۷۵۱ ۵,۷۶۳
مشهد کانادا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۱ ۲,۱۲۷,۱۶۰,۹۸۰ ۱۰,۴۶۰
مشهد چین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۴۰ ۱۴,۱۹۳,۴۱۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
مشهد چین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۱۵۶ ۱۳۳,۴۵۴,۸۳۳,۵۳۸ ۶۵۲,۸۰۱
مشهد آلمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۰ ۱,۱۳۲,۳۶۴,۸۱۶ ۵,۴۵۲
مشهد آلمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۸ ۸۵۹,۱۴۸,۰۴۰ ۴,۵۲۰
مشهد دانمارک زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۱۷۸,۶۷۲,۳۸۰ ۹۴۰
مشهد استونی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۵۹۱,۳۱۷,۷۰۰ ۲,۸۲۵
مشهد اسپانیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱,۹۶۱ ۱۵۰,۰۶۴,۷۰۷,۸۷۲ ۷۳۶,۹۰۷
مشهد اسپانیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۴۶۶ ۱۲۴,۶۵۵,۸۷۱,۲۹۷ ۶۱۹,۲۸۱
مشهد فرانسه زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۰ ۴,۰۹۵,۰۴۹,۹۲۲ ۲۰,۲۰۳
مشهد فرانسه انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱۱۰,۵۲۷,۵۶۰ ۵۶۵
مشهد فرانسه زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۶۴ ۲۴,۱۴۵,۰۱۸,۰۴۰ ۱۱۹,۰۸۰
مشهد انگلستان (بریتانیا) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۹ ۱,۰۵۴,۲۸۸,۴۱۶ ۵,۰۶۸
مشهد انگلستان (بریتانیا) انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴ ۴۱۰,۸۵۴,۳۳۶ ۱,۹۷۸
مشهد انگلستان (بریتانیا) زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۳۴۳,۶۸۳,۲۸۵ ۱,۶۹۵
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱,۸۹۰ ۱۸۴,۶۵۸,۶۱۴,۷۵۰ ۹۴۴,۷۵۰
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸۶۴ ۹۴,۶۴۸,۷۵۳,۲۰۰ ۴۶۶,۸۸۰
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۳۰۵ ۱۴۲,۵۶۳,۵۶۰,۵۳۲ ۷۰۴,۹۶۱
مشهد هند زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱۰۴,۶۸۶,۸۴۸ ۵۰۴
مشهد ژاپن زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱۱۰,۲۹۵,۰۷۲ ۵۳۱
مشهد کویت زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۲۸ ۳۳,۰۴۱,۰۱۳,۹۳۵ ۱۶۴,۲۵۱
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸۹ ۹,۶۹۱,۲۷۰,۳۶۵ ۴۹,۴۱۵
مشهد کویت زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۲ ۳,۲۲۶,۲۰۰,۱۸۷ ۱۶,۱۷۱
مشهد ماکائو زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۹۶ ۹,۹۷۰,۱۷۶,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
مشهد نروژ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲۱۶,۹۳۴,۸۸۰ ۱,۱۴۱
مشهد عمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۷۳۶ ۷۳,۹۹۳,۴۳۰,۴۳۸ ۳۶۷,۹۳۵
مشهد عمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۸۱۴ ۶۹,۸۲۲,۵۲۹,۱۱۰ ۳۵۰,۱۰۵
مشهد پاکستان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۳۰۴,۱۴۴,۵۰۰ ۱,۵۰۰
مشهد لهستان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۱۱۸,۲۶۳,۵۴۰ ۵۶۵
مشهد قطر زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۱۳ ۲۱,۲۳۰,۸۵۶,۸۲۹ ۱۰۶,۴۶۱
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۵۳۴,۸۵۸,۴۰۰ ۲,۵۷۵
مشهد قطر زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۶ ۲,۹۴۲,۰۶۳,۴۳۰ ۱۴,۴۴۶
مشهد سوئد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۹۳ ۱۸,۳۱۳,۱۳۴,۰۶۲ ۹۶,۳۱۲
مشهد سوئد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۲۲ ۱۳,۹۳۶,۱۱۸,۲۴۰ ۶۸,۹۳۰
مشهد سنگاپور زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۳۰۷,۵۷۷,۰۳۰ ۱,۵۸۵
مشهد سنگاپور انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳ ۳۲۲,۱۸۰,۵۱۵ ۱,۶۹۵
مشهد ترکیه زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸ ۸۳۸,۵۳۷,۰۷۰ ۴,۴۱۲
مشهد تایوان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸۱ ۸,۰۹۲,۴۳۱,۵۶۳ ۴۰,۵۷۲
مشهد تایوان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۷۱ ۶,۱۵۸,۸۹۰,۶۳۹ ۳۰,۵۷۴
مشهد تایوان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۷۴ ۵,۵۱۸,۴۷۱,۰۶۷ ۲۷,۷۱۲
مشهد ایالات متحده زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱۰۱,۳۸۱,۵۰۰ ۵۰۰
مشهد ویتنام زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۲۹ ۱۳,۲۱۵,۶۶۵,۰۴۰ ۶۴,۵۸۰
مشهد ویتنام انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۷ ۷۲۹,۹۴۶,۸۰۰ ۳,۶۰۰
مشهد ویتنام زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۳ ۲,۴۷۰,۰۵۰,۶۱۵ ۱۲,۹۹۵
مشهد آفریقای جنوبی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۳۳۳,۴۴۰,۳۸۸ ۱,۵۹۳
مشهد آفریقای جنوبی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۱۴۷,۷۷۷,۰۹۶ ۷۰۶