آمار صادرات زعفران؛ تیر ماه ۱۳۹۶

کد کالا کشور مقصد وزن خالص ارزش دلاری
آفریقای جنوبی ۲ ۳۲۷۵
۹۱۰۲۰۱۰ آلمان ۱۲ ۱۹,۳۴۴
زعفران خرد نشده و سائیده نشده اسپانیا ۳۵ ۵۲,۵۹۳
استرالیا ۴ ۸,۴۰۹
امارات متحده عربی ۱۲۰ ۱۹۹,۷۸۷
انگلستان ۲۵ ۴۲,۳۶۳
ایالات متحده آمریکا ۱۷ ۳۳,۲۵۳
بلژیک ۴ ۶,۵۸۸
بوسنی و هرزگوین ۱ ۱,۶۹۸
سوئد ۵ ۸,۵۷۳
عمان ۳ ۵,۲۶۹
فیلیپین ۵ ۸,۶۱۹
قطر ۶۴ ۹۸,۸۷۶
کانادا ۲ ۳,۳۸۰
کویت ۵۲ ۹۸,۵۹۴
مالزی ۲۱ ۳۵,۱۴۶
موریس ۵ ۹,۵۵۱
نیوزلند ۱ ۱,۱۱۹
هنگ کنگ ۵۴ ۶۳,۱۸۰
۹۱۰۲۰۳۰ آلمان ۰/۳ ۴۶۷
زعفران خرد نشده و سائیده نشده استرالیا ۰/۱۲ ۲۱۹
امارات متحده عربی ۱۴۱۹ ۲,۱۰۶,۲۵۲
انگلستان ۰/۳ ۴۹۷
ایالات متحده آمریکا ۰/۰۴ ۱۰۴
بحرین ۱۰ ۱۵,۵۹۰
بلژیک ۳ ۳,۸۲۷
تایوان ۱۵ ۱۹,۴۴۱
قطر ۵۸ ۹۵,۶۷۸
هنگ کنگ ۱۲۹۸ ۱,۹۷۴,۱۲۶
۰۹۱۰۲۰۱۲ انواع پودر زعفران در بسته بندی آفریقای جنوبی ۰/۰۱ ۲۰
 کمتر از ۱۰ گرم آماده برای خرده فروشی آلمان ۵ ۱۱,۰۰۰
اسپانیا ۳ ۴,۶۳۸
امارات متحده عربی ۷ ۱۳,۰۱۲
ایالات متحده آمریکا ۱ ۱,۱۸۰
نیوزلند ۳ ۵,۲۲۶
۹۱۰۲۰۴۰ اسپانیا ۱۴ ۱۹,۶۷۰
زعفران در بسته بندی ۱۰الی ۳۰ گرم فرانسه ۱ ۸۴۸
۹۱۰۲۰۹۰ پاکستان ۲ ۳,۱۲۰
زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم چین ۱۶۱۳ ۲,۵۲۳,۵۴۱
آلمان ۸ ۱۱,۵۷۰
اسپانیا ۲۶۵۹ ۲,۲۲۸,۴۴۱
افغانستان ۳۵۲ ۵۲۲,۰۸۰
امارات متحده عربی ۲۴۳ ۳۲۸,۰۹۴
انگلستان ۷ ۹,۰۴۰
ایالات متحده آمریکا ۲۴ ۳۱,۱۹۰
ایتالیا ۱۰۰ ۱۵۵,۲۲۰
ترکیه ۲ ۳,۱۲۰
سوئد ۲۰۰ ۳۱۲,۰۰۰
فرانسه ۲ ۱,۴۳۰
قطر ۳۷ ۶۱,۲۸۹
کویت ۳۰ ۶۰,۹۳۳
مجارستان ۶ ۵,۰۰۵
نیوزلند ۸ ۱۱,۳۷۹
هنگ کنگ ۱۶۱۵ ۲,۴۸۴,۱۷۰
هند ۱۰ ۱۵,۶۰۰
جمع کل ۱۰,۱۸۸ ۱۳,۷۳۸,۶۳۴