آمار صادرات دی ماه ۱۳۹۷

شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸۰۸ ۹۲۶,۴۳۹
انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۳ ۱۵,۹۲۵
انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۸,۵۴۱ ۲۱,۵۰۶,۳۹۱
انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱,۵۰۰
زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳,۵۶۶ ۲,۸۰۲,۱۷۷

 

 

جزئیات آمار صادرات زعفران گمرک مشهد دی ماه ۱۳۹۷

 

کشور گمرک شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
امارات متحده عربی مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۸۸ ۴۶۸,۵۵۵
استرالیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۳,۴۳۵
بحرین مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۶ ۳۸,۶۵۸
کانادا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۳ ۱۵,۷۱۴
سوئیس مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۸ ۳۰,۹۷۶
آلمان مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴ ۴,۸۳۰
اسپانیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۳ ۱۴,۸۲۴
بریتانیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۴ ۱۵,۰۰۰
هنگ کنگ مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۰ ۲۴,۱۹۲
هند مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۰ ۳۲۴
کویت مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸۴ ۹۶,۹۳۱
موریس مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۴,۳۵۰
هلند مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵ ۶,۰۰۰
عمان مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۹ ۲۱,۷۵۷
قطر مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶۸ ۵۹,۴۳۶
سوئد مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱,۲۰۰
سنگاپور مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۵۵۶
تایوان مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲,۱۲۶
ویتنام مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۰۶ ۱۱۷,۵۷۵
آلمان مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۶,۲۵۰
اسپانیا مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴ ۴,۶۲۵
بریتانیا مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۲,۵۵۰
کویت مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۲,۵۰۰
امارات متحده عربی مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۶,۰۱۱ ۷,۲۲۷,۸۴۷
افغانستان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۳۳۶ ۱,۶۳۳,۱۱۰
استرالیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۶ ۷,۲۰۰
بحرین مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۷۲ ۸۰,۷۰۱
کانادا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۲,۱۷۵
سوئیس مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰ ۱,۳۰۰
چین مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۶۰۱ ۸۶۰,۳۷۰
آلمان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۴۹ ۱۶۴,۲۰۰
اسپانیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴,۲۵۸ ۴,۸۸۹,۳۰۰
فرانسه مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴۰ ۴۷,۲۰۰
بریتانیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۹ ۱۲,۲۴۰
هنگ کنگ مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۷۱۱ ۱,۸۱۰,۶۴۰
ایتالیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۹۸۷ ۸۶۴,۵۷۵
ژاپن مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸۵ ۹۳,۵۰۰
کویت مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴۶ ۵۸,۶۵۲
قزاقستان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱,۱۰۰
عمان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۵ ۱۶,۳۳۰
قطر مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۷۷ ۲۱۱,۳۷۷
سوئد مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۵ ۷۹,۷۵۰
سنگاپور مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۷ ۷,۷۰۰
ترکیه مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۳ ۱۷,۸۵۹
تایوان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۲۲ ۱۶۵,۹۰۰
ویتنام مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲,۸۲۹ ۳,۲۵۳,۳۶۴
تایوان مشهد انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱,۵۰۰
امارات متحده عربی مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۹۹ ۶۹۲,۷۷۰
اسپانیا مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲,۳۰۳ ۱,۶۰۰,۷۹۰
هنگ کنگ مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۹۶ ۳۴۵,۵۷۰
ایتالیا مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۰ ۱۳,۰۰۰
ژاپن مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۰ ۲۴,۰۰۰
کویت مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۵۵۰
عمان مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۱۱,۷۵۰
قطر مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۸ ۴۶,۲۴۷
ویتنام مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۹۰ ۶۷,۵۰۰
جمع کل ۲۲,۹۲۸ ۲۵,۲۵۲,۴۳۲