آمار صادرات خرداد ماه ۱۳۹۹

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۱۳ ۳۷,۸۶۰,۶۴۸,۲۳۶ ۲۴۳,۶۷۵
مشهد امارات متحده عربی انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۸۴۳ ۳۰۵,۰۳۵,۰۱۰,۶۱۸ ۱,۹۶۲,۹۵۳
مشهد امارات متحده عربی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۰۶ ۳۲,۹۰۳,۰۶۱,۶۰۰ ۲۱۱,۲۰۰
مشهد افغانستان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸۰۰ ۱۳۵,۱۱۳,۸۲۱,۷۰۰ ۸۷۷,۲۱۱
مشهد افغانستان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۳۲ ۲۱,۳۸۰,۲۰۶,۶۷۵ ۱۳۸,۱۲۵
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۷۱ ۲۰,۰۵۴,۶۰۶,۱۴۰ ۱۲۹,۰۴۰
مشهد استرالیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴ ۷۵۲,۰۸۱,۹۹۵ ۴,۸۶۲
مشهد بلژیک زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۰ ۱,۶۴۲,۳۳۲,۴۵۰ ۱۰,۴۵۰
مشهد بحرین انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۰ ۸,۳۱۸,۲۷۷,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
مشهد چین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۵۶ ۴۳,۵۵۵,۹۱۶,۸۰۰ ۲۸۱,۶۰۰
مشهد چین انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰ ۱,۷۰۱,۴۰۳,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
مشهد چین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۸۹۶ ۱۶۶,۱۳۴,۸۱۶,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۲۰۰
مشهد آلمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸ ۱,۳۰۰,۱۳۷,۹۲۳ ۸,۴۷۱
مشهد آلمان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱۷۲,۲۰۱,۷۰۰ ۱,۱۰۰
مشهد آلمان انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۹۶۶,۷۰۶,۲۵۰ ۶,۲۵۰
مشهد آلمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۰ ۳,۷۵۷,۱۲۸,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰
مشهد اسپانیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲,۶۶۸ ۴۴۶,۵۰۴,۲۹۱,۲۰۰ ۲,۹۳۴,۸۰۰
مشهد اسپانیا انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۹۰۷ ۱۴۸,۷۷۹,۴۶۳,۲۴۰ ۹۸۳,۹۲۰
مشهد اسپانیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۵۶ ۲۰,۶۰۴,۹۰۰,۶۰۰ ۱۳۸,۶۰۰
مشهد فرانسه انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰ ۱,۸۳۹,۴۲۷,۲۵۰ ۱۱,۷۵۰
مشهد انگلستان (بریتانیا) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۷ ۳,۱۱۷,۲۵۴,۵۵۸ ۲۰,۰۸۰
مشهد انگلستان (بریتانیا) انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۳۴۰,۲۸۰,۶۰۰ ۲,۲۰۰
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۹۹۴ ۱۶۵,۹۶۵,۲۳۶,۱۵۶ ۱,۰۹۳,۸۵۶
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۹۴ ۶۷,۹۳۴,۲۶۶,۰۰۰ ۴۵۲,۸۰۰
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۱۰۱ ۱۹۵,۱۴۴,۱۴۹,۴۶۰ ۱,۲۷۵,۵۴۰
مشهد هند انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۸۶۱,۰۰۸,۵۰۰ ۵,۵۰۰
مشهد ایتالیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۰۰ ۱۶,۸۱۵,۲۶۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
مشهد کره (جنوبی) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۳۰۶,۲۵۲,۵۴۰ ۱,۹۸۰
مشهد کره (جنوبی) انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱۲۹,۹۲۵,۳۲۰ ۸۴۰
مشهد کویت زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۷۵ ۲۹,۶۵۸,۵۳۳,۰۴۶ ۱۹۱,۱۰۲
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۷ ۶,۲۷۵,۱۲۲,۴۷۴ ۴۰,۲۵۴
مشهد کویت زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶ ۱,۰۵۵,۲۸۶,۷۵۰ ۶,۷۵۰
مشهد مالزی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۳۰۱,۳۵۲,۹۷۵ ۱,۹۲۵
مشهد هلند زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۰ ۶,۳۴۶,۶۰۴,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰
مشهد نیوزیلند (Aotearoa) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۳۲۶,۷۹۲,۴۱۰ ۲,۲۶۶
مشهد عمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۳۴ ۲۳,۱۲۶,۴۷۰,۱۳۴ ۱۵۶,۴۳۸
مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸۷۵ ۱۴۹,۸۳۶,۲۷۸,۷۳۵ ۹۶۲,۰۰۵
مشهد عمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۰۶ ۲۴,۰۰۹,۳۷۲,۴۰۰ ۱۵۵,۲۰۰
مشهد فیلیپین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵ ۹۵۸,۰۶۷,۶۴۰ ۶,۱۲۰
مشهد قطر زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۵۷ ۲۸,۳۵۲,۷۹۴,۹۱۶ ۱۸۱,۱۶۴
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۸ ۹,۹۱۴,۴۶۸,۰۴۰ ۶۳,۶۱۵
مشهد قطر زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۰ ۹,۴۶۷,۹۶۲,۵۶۰ ۶۰,۴۸۰
مشهد سوئد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵۰ ۷,۵۶۳,۳۲۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
مشهد سوئد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۰۰ ۳۰,۲۵۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
مشهد تایوان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۰ ۵,۱۰۴,۲۰۹,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰
مشهد ویتنام زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۰۲ ۱۶,۸۰۰,۲۶۹,۹۰۴ ۱۱۲,۴۶۴
مشهد ویتنام زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۱,۸۷۸,۵۶۴,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
مشهد آفریقای جنوبی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴ ۶۹۶,۰۲۸,۵۰۰ ۴,۵۰۰