آمار صادرات تیر ماه ۱۳۹۹

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸۶۳ ۱۳۸,۵۹۲,۰۴۱,۱۱۷ ۸۷۴,۴۲۷
مشهد امارات متحده عربی انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲,۴۶۲ ۳۷۹,۲۴۵,۰۹۵,۰۳۹ ۲,۳۱۱,۲۹۵
مشهد امارات متحده عربی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۲۶۰ ۱۸۲,۴۱۲,۷۲۶,۵۹۵ ۱,۰۹۴,۳۲۴
مشهد افغانستان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱,۱۵۱ ۱۹۳,۹۹۷,۹۷۸,۹۲۰ ۱,۱۸۴,۹۱۰
مشهد افغانستان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۹۷۴ ۱۵۱,۷۷۲,۶۹۱,۷۷۵ ۹۴۸,۷۷۲
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۷۰ ۳۹,۱۰۷,۰۳۸,۴۹۲ ۲۳۴,۷۰۸
مشهد استرالیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵۳ ۱۰,۶۰۰,۲۱۰,۶۶۰ ۶۳,۸۱۴
مشهد استرالیا انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸ ۱,۶۸۰,۴۵۸,۶۱۶ ۱۰,۰۵۰
مشهد استرالیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۰ ۸,۰۳۱,۴۰۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
مشهد بلژیک زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۱۸۸,۷۶۱,۳۷۸ ۱,۰۹۶
مشهد بلژیک انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰ ۹۳۱,۷۹۰,۸۹۲ ۵,۴۱۳
مشهد بحرین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۷ ۳,۲۰۴,۸۶۴,۶۴۷ ۱۸,۷۷۱
مشهد بحرین انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۰ ۸,۸۷۴,۹۹۲,۰۰۰ ۵۴,۸۱۱
مشهد بحرین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۵۷۰,۵۳۵,۲۰۰ ۳,۵۰۳
مشهد سویس زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵ ۹۲۰,۲۶۵,۵۰۰ ۵,۵۰۰
مشهد سویس زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۲۷۲,۳۳۹,۷۱۸ ۱,۵۸۲
مشهد چین انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴۹۲ ۶۱,۶۹۹,۷۵۴,۲۳۰ ۳۶۸,۸۶۵
مشهد چین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۰۵ ۴۰,۰۵۱,۶۴۳,۵۲۰ ۲۴۵,۷۶۰
مشهد آلمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۷۵ ۱۴,۲۳۶,۶۰۳,۱۵۳ ۸۶,۵۹۸
مشهد آلمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۵ ۵,۶۱۱,۷۴۳,۸۱۰ ۳۲,۶۹۵
مشهد اسپانیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۲۹ ۳۰,۵۹۰,۹۲۷,۳۷۸ ۱۸۴,۶۵۸
مشهد اسپانیا انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۹۹۳ ۱۷۴,۴۹۹,۸۴۶,۵۰۰ ۱,۰۷۴,۳۷۲
مشهد اسپانیا انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۰۰ ۵۹,۴۳۰,۷۵۰,۰۰۰ ۳۶۴,۸۶۳
مشهد اسپانیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲,۸۶۰ ۳۴۱,۷۳۸,۹۴۶,۳۶۷ ۲,۱۰۰,۹۶۵
مشهد فرانسه زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۴ ۲۰,۸۸۱,۶۶۰,۸۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
مشهد انگلستان (بریتانیا) انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۸۷۱,۶۵۱,۰۰۰ ۵,۳۵۱
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸۳۰ ۱۴۴,۲۷۴,۵۸۰,۸۶۰ ۹۱۴,۷۸۰
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲,۱۸۵ ۳۷۲,۵۰۶,۰۹۸,۶۶۰ ۲,۳۰۴,۹۳۵
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۴۹۸ ۲۲۳,۱۱۷,۰۶۹,۲۷۰ ۱,۳۶۶,۱۴۸
مشهد اندونزی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸ ۱,۲۹۹,۶۹۰,۰۳۸ ۸,۲۷۰
مشهد اندونزی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴ ۴۰۸,۵۰۹,۵۷۷ ۲,۳۷۳
مشهد هند انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰۰ ۱۷,۴۳۳,۰۲۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
مشهد ایتالیا انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۰ ۳,۶۸۱,۰۶۲,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۰ ۱۱,۴۱۰,۷۰۴,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
مشهد ژاپن زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲۸۵,۲۶۷,۶۰۰ ۱,۷۵۱
مشهد کره (جنوبی) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱۷۵,۲۱۲,۰۸۱ ۱,۰۶۸
مشهد کره (جنوبی) انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱۳۰,۶۷۴,۷۶۰ ۷۹۰
مشهد کویت زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۳۰ ۳۷,۱۷۹,۲۱۳,۶۸۵ ۲۳۰,۷۵۲
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۲۰ ۳۹,۵۹۹,۳۰۳,۳۰۴ ۲۴۰,۹۶۱
مشهد کویت زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۱ ۳,۸۰۲,۵۷۷,۱۰۹ ۲۲,۹۱۱
مشهد مالزی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۶۰۲,۳۵۵,۶۰۰ ۳,۶۰۰
مشهد هلند زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲۷۶,۶۰۳,۳۶۰ ۱,۷۶۰
مشهد نیوزیلند (Aotearoa) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۲۸۵,۷۸۴,۲۶۸ ۱,۷۰۸
مشهد عمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۷۸ ۱۳,۶۵۱,۰۵۲,۶۰۶ ۸۳,۳۸۶
مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴۰۰ ۷۰,۳۱۷,۹۸۹,۷۱۲ ۴۳۱,۰۹۶
مشهد عمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۴۸ ۲۰,۹۴۳,۳۶۲,۹۱۰ ۱۲۷,۱۴۲
مشهد لهستان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵ ۱,۰۰۳,۹۲۶,۰۰۰ ۶,۰۰۰
مشهد قطر زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۷۱ ۲۵,۹۸۶,۴۴۸,۴۶۶ ۱۶۰,۰۶۲
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۳۹ ۶۱,۳۱۰,۷۲۱,۷۰۰ ۳۷۱,۶۴۳
مشهد قطر زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۲۳۵,۷۴۱,۵۰۰ ۱,۵۰۰
مشهد فدراسیون روسیه زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۰ ۱,۸۲۶,۹۸۰,۴۹۶ ۱۱,۲۱۶
مشهد سوئد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۲۹۱,۷۹۲,۵۵۵ ۱,۶۹۵
مشهد سوئد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۰۰ ۳۴,۸۶۶,۰۴۰,۰۰۰ ۲۱۴,۰۵۳
مشهد سوئد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۰ ۱۹,۰۷۴,۸۹۳,۵۲۰ ۱۱۷,۱۰۷
مشهد ترکیه زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۴۳۲,۱۹۲,۷۵۰ ۲,۷۵۰
مشهد ترکیه زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۲۱۳,۳۳۴,۲۷۵ ۱,۲۷۵
مشهد تایوان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۶۶ ۷,۸۱۹,۸۹۳,۱۹۵ ۴۸,۴۹۵
مشهد ویتنام زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۹۶ ۱۶,۶۶۴,۴۰۱,۳۵۰ ۱۰۵,۱۰۲
مشهد ویتنام انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۵ ۲,۸۱۰,۰۳۸,۶۸۰ ۱۷,۸۸۰
مشهد آفریقای جنوبی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۶۰۶,۳۷۱,۳۰۴ ۳,۶۲۴