آمار صادرات اسفندماه ۱۳۹۷

شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱,۰۹۲ ۱,۱۸۹,۳۴۰
انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۲,۷۸۸
انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۵,۰۰۱ ۲۷,۷۴۱,۲۷۸
انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰ ۱۲,۵۰۰
زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۵۶ ۴۶,۲۸۰

 

 

جزئیات آمار صادرات گمرک زعفران مشهد اسفند ماه ۱۳۹۷

 

کشور گمرک شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش (دلار)
امارات متحده عربی مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶۶۱ ۷۴۰,۴۴۸
استرالیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵ ۵,۵۳۲
بحرین مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۱ ۴۰,۴۲۰
کانادا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۱ ۱۲,۲۱۴
جمهوری چک مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱,۳۴۸
آلمان مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۹ ۲۱,۴۶۰
اسپانیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۷ ۷,۹۶۴
فرانسه مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲,۳۰۰
بریتانیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۸ ۱۹,۹۶۲
هنگ کنگ مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵ ۵,۸۳۲
مجارستان مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۰ ۶۰
عراق مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱,۱۹۹
ایتالیا مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲,۶۹۵
ژاپن مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲,۶۰۱
جمهوری کره مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۳,۳۰۱
کویت مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۷۱ ۸۰,۰۸۸
موریس مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۶۳۴
مالزی مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲,۵۱۳
هلند مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۶,۸۸۱
عمان مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶۰ ۶۶,۴۸۸
فیلیپین مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵ ۶,۱۲۰
قطر مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۴۷ ۱۳۴,۴۹۴
اسلواکی مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۷ ۷,۷۰۰
ترکیه مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۳,۲۳۴
ویتنام مشهد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۲ ۱۳,۸۵۳
فرانسه مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۰ ۵۳۸
بریتانیا مشهد انواع پودر زغفران در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۲,۲۵۰
امارات متحده عربی مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۶,۵۱۵ ۷,۱۴۲,۶۷۰
افغانستان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۵۴۵ ۱,۷۳۸,۹۲۵
استرالیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸۱ ۹۲,۴۱۰
بلژیک مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴۰ ۴۴,۰۰۰
بحرین مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۶ ۶۲,۳۵۰
کانادا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۹ ۱۰,۴۴۵
چین مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۵ ۳۰,۰۰۰
آلمان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۴۸ ۲۹۱,۹۲۰
دانمارک مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۶,۰۰۰
اسپانیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵,۸۳۴ ۶,۳۰۰,۷۲۰
فرانسه مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۷۷ ۲۰۸,۸۴۶
بریتانیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳ ۳,۵۰۰
هنگ کنگ مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳,۳۷۷ ۳,۹۳۰,۳۶۱
مجارستان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۰ ۱۱۰
ایتالیا مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۱۲ ۵۹۸,۵۲۵
اردن مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۷ ۷,۷۰۰
جمهوری کره مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۱,۸۰۱
کویت مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۶۸ ۷۶,۶۹۵
مالزی مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۲,۵۲۰
عمان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۸ ۲۰,۳۵۰
لهستان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۲,۲۰۰
قطر مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۲۷ ۲۵۰,۲۸۴
سوئد مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۹۰ ۴۵۹,۰۰۰
ترکیه مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۱,۶۸۳
تایوان مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۵۵ ۱۶۲,۲۷۵
ویتنام مشهد انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵,۷۰۲ ۶,۲۹۵,۹۹۰
اسپانیا مشهد انواع پودر زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰ ۱۲,۵۰۰
امارات متحده عربی مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۰ ۶,۵۰۰
اسپانیا مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۷۰ ۳۵,۱۰۰
فرانسه مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶ ۷۸۰
ایتالیا مشهد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۰ ۳,۹۰۰
جمع کل: ۲۶,۴۶۱ ۲۸,۹۹۲,۱۸۶