آمار صادرات اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۵۷ ۵۴,۳۶۸,۰۷۷,۵۱۴ ۳۹۴,۵۳۸
مشهد امارات متحده عربی انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۶۰ ۸۱,۷۸۷,۴۴۲,۸۱۹ ۵۹۴,۸۷۱
مشهد امارات متحده عربی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۹۸ ۱۱,۳۸۱,۶۲۱,۶۲۵ ۸۲,۱۲۵
مشهد افغانستان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳۰۸ ۴۸,۹۵۸,۶۸۶,۷۰۰ ۳۵۵,۳۰۰
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۰ ۱۰,۴۴۶,۱۴۵,۸۷۵ ۷۵,۳۷۵
مشهد استرالیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴ ۶۱۲,۳۲۱,۸۹۸ ۴,۵۰۲
مشهد استرالیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۵ ۴,۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
مشهد بلژیک زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵ ۷۰۲,۹۴۱,۹۷۶ ۵,۰۸۹
مشهد چین انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸۰ ۱۲,۲۱۶,۲۴۸,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
مشهد چین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۴۸ ۲۴,۳۰۹,۵۳۲,۸۰۰ ۱۷۷,۶۰۰
مشهد آلمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶۵ ۹,۸۹۹,۳۸۲,۷۲۴ ۷۲,۰۵۷
مشهد آلمان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۷ ۴,۱۱۷,۳۰۵,۱۱۰ ۲۹,۹۵۴
مشهد اسپانیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۸۱ ۵۶,۹۴۰,۴۶۶,۹۶۸ ۴۱۸,۶۵۱
مشهد اسپانیا انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲,۱۰۲ ۳۱۹,۹۲۵,۶۶۴,۸۰۶ ۲,۳۱۲,۳۷۶
مشهد اسپانیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۲۳۵ ۹۲,۴۶۴,۱۹۵,۰۷۰ ۶۶۶,۶۵۰
مشهد فرانسه زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰۴ ۱۷,۳۲۴,۸۶۰,۸۰۰ ۱۲۴,۸۰۰
مشهد انگلستان (بریتانیا) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۴۹۸,۹۲۰,۴۰۰ ۳,۶۰۰
مشهد انگلستان (بریتانیا) انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱۶۶,۳۰۶,۸۰۰ ۱,۲۰۰
مشهد انگلستان (بریتانیا) زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۴۹۹,۱۹۷,۵۷۸ ۳,۶۰۲
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۷۲ ۵۸,۹۰۳,۸۰۲,۴۰۰ ۴۲۹,۶۰۰
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳,۳۰۰ ۵۰۶,۶۴۰,۴۸۷,۰۰۰ ۳,۶۸۴,۱۶۰
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲,۸۵۸ ۴۵۱,۷۸۴,۱۷۰,۶۴۰ ۳,۲۸۲,۳۲۰
مشهد اندونزی انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱۱۷,۵۷۵,۳۲۵ ۸۵۵
مشهد ژاپن زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۳۱۹,۱۸۹,۶۵۳ ۲,۳۴۷
مشهد کره (جنوبی) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۳۳۳,۷۶۶,۱۰۵ ۲,۴۴۳
مشهد کره (جنوبی) انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۲۷۸,۳۰۷,۴۵۵ ۲,۰۴۵
مشهد کویت زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸۹ ۱۳,۳۵۹,۴۲۹,۶۷۸ ۹۷,۶۰۱
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۳۹ ۲۰,۹۰۹,۲۴۳,۶۶۸ ۱۵۲,۴۹۸
مشهد موریس زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۹۰,۴۷۶,۳۵۸ ۶۶۱
مشهد عمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴ ۶۰۸,۲۶۲,۴۰۶ ۴,۳۹۸
مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۸۷۱ ۱۲۷,۱۷۹,۵۹۹,۹۰۰ ۹۲۵,۲۰۰
مشهد عمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۸۳ ۴۱,۱۳۰,۲۹۷,۳۰۰ ۲۹۹,۴۰۰
مشهد قطر زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۸ ۴,۸۷۸,۳۳۱,۹۲۰ ۳۵,۱۴۱
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۹ ۱,۴۳۱,۳۲۱,۶۰۰ ۱۰,۴۰۰
مشهد قطر زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۷ ۱,۱۴۵,۶۶۸,۹۲۰ ۸,۲۵۷
مشهد فدراسیون روسیه زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۲۲۵,۸۴۸,۷۰۰ ۱,۶۵۰
مشهد سوئد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۲۵ ۲۰,۷۸۸,۳۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
مشهد تایلند انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰ ۱,۰۱۹,۹۹۲,۵۰۰ ۷,۵۰۰
مشهد ویتنام زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۱۵ ۱۷,۵۲۸,۲۷۶,۴۳۶ ۱۲۶,۸۵۲