آمار صادرات آذرماه ۱۳۹۹

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵۱۹ ۶۷,۶۸۲,۱۰۹,۷۸۹ ۲۶۴,۱۶۷
مشهد امارات متحده عربی انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲,۷۷۸ ۳۲۶,۹۰۱,۱۴۳,۵۵۸ ۱,۲۷۳,۰۵۰
مشهد امارات متحده عربی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳,۹۱۸ ۵۲۶,۲۲۴,۷۱۰,۵۱۷ ۲,۰۵۴,۳۲۸
مشهد افغانستان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۰۰ ۵۱,۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵,۱۹۳ ۶۳۱,۷۹۸,۲۷۵,۰۵۰ ۲,۴۶۸,۱۵۸
مشهد استرالیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۵ ۵,۷۰۸,۶۴۴,۸۳۶ ۲۲,۲۱۹
مشهد استرالیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۸ ۹,۱۲۸,۰۹۳,۶۰۰ ۳۵,۶۰۰
مشهد بنگلادش زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۴ ۶,۹۶۴,۹۴۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
مشهد بحرین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۵ ۱,۸۷۳,۹۲۵,۸۶۵ ۷,۳۳۵
مشهد بحرین انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳ ۴۳۴,۴۸۶,۱۳۰ ۱,۶۹۵
مشهد بحرین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۸۲ ۱۰,۸۸۷,۲۸۲,۸۵۳ ۴۲,۶۷۷
مشهد کانادا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴ ۴۹۳,۶۶۹,۰۸۰ ۱,۹۴۴
مشهد کانادا انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳ ۴۳۰,۴۳۶,۷۷۵ ۱,۶۹۵
مشهد کانادا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۳ ۱,۸۱۴,۴۰۵,۳۱۲ ۷,۱۱۹
مشهد سویس زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲۵۶,۳۳۴,۰۰۰ ۱,۰۰۰
مشهد سویس زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۱۰ ۱۳,۲۳۳,۳۹۹,۳۰۰ ۵۱,۳۰۰
مشهد چین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵۱۰ ۶۵,۳۶۵,۱۷۰,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
مشهد چین انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰۲ ۱۴,۶۳۴,۸۵۰,۳۵۰ ۵۷,۶۳۰
مشهد چین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲,۴۵۰ ۳۳۳,۴۶۱,۶۳۴,۳۷۰ ۱,۲۹۸,۸۳۴
مشهد آلمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۱۹ ۱۵,۳۴۳,۶۸۲,۵۳۷ ۵۹,۴۹۸
مشهد آلمان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۲۱۴,۴۱۸,۲۰۰ ۸۴۰
مشهد آلمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۷۹ ۲۳,۵۱۶,۶۰۷,۲۲۴ ۹۲,۴۵۲
مشهد دانمارک زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱۷۹,۳۴۸,۶۵۶ ۷۰۶
مشهد اسپانیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸۲۴ ۱۰۵,۶۱۱,۰۶۸,۳۱۰ ۴۱۲,۰۰۶
مشهد اسپانیا انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۸۶,۳۹۳,۶۰۸ ۳۳۹
مشهد اسپانیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴,۹۶۴ ۶۱۵,۵۰۶,۸۱۴,۴۳۲ ۲,۳۹۶,۸۵۲
مشهد فرانسه زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۱۵ ۷۷,۲۰۵,۷۷۵,۹۰۰ ۲۹۹,۹۰۰
مشهد انگلستان (بریتانیا) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۱ ۴,۳۶۰,۶۱۸,۷۶۸ ۱۷,۱۴۶
مشهد انگلستان (بریتانیا) انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۷ ۹۷۶,۲۸۳,۳۴۲ ۳,۸۳۳
مشهد انگلستان (بریتانیا) زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۷ ۱,۰۲۰,۲۳۵,۷۵۵ ۴,۰۱۸
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۰۶ ۱۳,۵۸۵,۷۰۲,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۰۰ ۷۲,۹۳۰,۵۹۵,۵۰۰ ۲۸۲,۵۰۰
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴,۹۶۶ ۶۷۶,۹۰۲,۴۲۳,۱۲۵ ۲,۶۳۴,۷۰۸
مشهد اندونزی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۲ ۲,۸۲۹,۹۲۷,۳۶۰ ۱۱,۰۴۰
مشهد اندونزی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۲۹۴,۷۸۴,۱۰۰ ۱,۱۴۳
مشهد ایرلند زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱۸۰,۳۱۴,۷۳۹ ۶۹۹
مشهد ایتالیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴ ۵۸۲,۹۹۱,۸۶۰ ۲,۲۶۰
مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۷۴ ۲۷,۰۵۲,۹۴۱,۶۸۰ ۱۰۴,۸۸۰
مشهد کویت زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۲۹ ۱۶,۹۹۱,۵۸۶,۱۰۷ ۶۶,۴۹۹
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۳۰۸,۹۳۳,۷۳۷ ۱,۲۰۵
مشهد کویت زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۳۷ ۴۵,۳۶۹,۶۲۸,۳۷۴ ۱۷۵,۸۵۶
مشهد سری لانکا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱۸۴,۵۶۰,۴۸۰ ۷۲۰
مشهد ماکائو زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۵۰ ۱۹,۲۲۵,۰۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
مشهد ماکائو زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۵۴۰ ۲۱۴,۷۹۹,۹۴۷,۲۸۰ ۸۳۹,۶۹۰
مشهد موریس زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵ ۶۳۴,۸۶۲,۵۰۰ ۲,۵۰۰
مشهد مالزی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴ ۵۸۴,۱۲۴,۱۲۰ ۲,۲۶۰
مشهد هلند زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۷۵۰,۰۹۶,۵۷۲ ۲,۹۱۶
مشهد هلند انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱۱۴,۵۷۹,۹۸۴ ۴۵۱
مشهد هلند زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۱,۴۷۲,۱۵۷,۹۳۰ ۵,۷۴۴
مشهد نیوزیلند (Aotearoa) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۴۶۶,۰۷۳,۲۱۰ ۱,۸۳۰
مشهد نیوزیلند (Aotearoa) زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳ ۴۶۴,۷۱۹,۳۵۰ ۱,۸۳۰
مشهد عمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۲ ۱,۳۹۳,۰۸۱,۳۲۳ ۵,۴۸۶
مشهد عمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۰۸ ۶۵,۴۸۳,۵۸۸,۶۰۰ ۲۵۷,۸۶۵
مشهد لهستان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۲۰۰,۵۸۱,۳۵۵ ۷۸۲
مشهد قطر زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۹۲ ۳۵,۱۹۶,۴۹۰,۱۵۵ ۱۳۷,۲۰۴
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۶۲ ۱۸,۱۷۸,۶۰۲,۵۵۰ ۷۰,۶۰۵
مشهد قطر زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۹۲ ۱۲,۲۳۷,۳۸۴,۸۷۰ ۴۷,۷۳۰
مشهد سوئد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۲ ۱,۵۱۸,۶۵۷,۱۲۸ ۵,۹۲۲
مشهد سوئد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۶۴ ۳۸,۳۰۸,۲۳۷,۰۳۹ ۱۴۸,۹۷۸
مشهد سنگاپور زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۱,۰۴۴,۷۴۲,۰۵۰ ۴,۰۵۰
مشهد ترکیه زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۴ ۳,۳۷۱,۰۷۹,۳۸۴ ۱۳,۱۵۱
مشهد ترکیه زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱۰ ۱,۴۶۰,۳۱۰,۳۰۰ ۵,۶۵۰
مشهد تایوان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۳۹۵,۲۶۸,۴۸۱ ۱,۵۳۲
مشهد تایوان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۲۰ ۲۵,۰۹۰,۷۶۵,۳۵۰ ۹۷,۲۵۰
مشهد تایوان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۴۵۲ ۴۵,۹۴۳,۵۵۵,۹۶۷ ۱۷۹,۸۳۳
مشهد ویتنام زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۰۸ ۱۳,۹۱۵,۸۵۲,۵۴۲ ۵۳,۸۴۱
مشهد ویتنام انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۷ ۹۳۰,۴۶۳,۲۰۰ ۳,۶۰۰
مشهد ویتنام زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱ ۱۲۹,۲۳۱,۰۰۰ ۵۰۰
مشهد آفریقای جنوبی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۸۲۴,۸۴۱,۶۳۰ ۳,۲۳۴