آمار صادرات آبان ماه ۱۳۹۹

نام گمرک نام کشور شرح تعرفه وزن (کیلوگرم) ارزش (ریال) ارزش (دلار)
مشهد امارات متحده عربی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱,۵۳۴ ۱۹۸,۰۳۶,۱۸۶,۴۸۳ ۷۶۵,۰۰۰
مشهد امارات متحده عربی انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۴,۶۲۶ ۵۸۸,۰۴۴,۳۷۲,۸۴۵ ۲,۲۵۸,۶۹۴
مشهد امارات متحده عربی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶۲۵ ۷۷,۶۳۱,۴۵۷,۸۲۲ ۲۷۳,۷۱۳
مشهد افغانستان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳,۷۳۹ ۴۹۶,۷۸۵,۷۰۱,۶۲۵ ۱,۹۰۶,۰۸۵
مشهد افغانستان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۳۳۵ ۱۶۷,۰۱۸,۴۷۵,۸۴۰ ۶۳۹,۷۷۸
مشهد افغانستان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲,۱۳۵ ۲۶۸,۰۶۷,۷۶۲,۰۰۰ ۸۵۷,۴۷۵
مشهد استرالیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۷ ۸۷۷,۰۹۱,۲۴۴ ۱,۱۲۹
مشهد استرالیا انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵۲ ۶,۶۷۵,۶۶۰,۳۰۰ ۲۶,۰۰۰
مشهد بلژیک زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵ ۶۲۱,۷۸۸,۸۵۰ ۲,۳۵۰
مشهد بحرین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۸۹ ۱۱,۵۵۹,۲۹۳,۶۷۹ ۴۴,۲۴۴
مشهد بحرین انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۳ ۳,۲۶۸,۳۹۱,۶۹۷ ۱۲,۴۱۷
مشهد کانادا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲۸۹,۹۷۷,۲۱۰ ۱,۱۳۰
مشهد کانادا انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱ ۱۳۱,۲۹۰,۵۰۰ ۵۰۰
مشهد سویس زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۷۸۶,۰۲۸,۶۰۵ ۲,۵۰۰
مشهد چین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶,۳۰۵ ۹۰۹,۵۰۶,۶۵۵,۴۲۳ ۳,۴۸۵,۱۵۳
مشهد چین انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۳,۷۰۰ ۵۲۰,۳۷۹,۸۱۹,۹۷۲ ۱,۹۹۷,۶۵۰
مشهد چین زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲,۰۹۴ ۳۰۴,۳۹۹,۶۳۱,۴۲۴ ۱,۰۶۰,۶۷۴
مشهد آلمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۵۹ ۳۶,۰۲۲,۷۴۹,۱۴۴ ۱۴۰,۶۴۰
مشهد آلمان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۹ ۱,۲۵۸,۹۸۶,۱۲۸ ۴,۸۴۳
مشهد آلمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶ ۱,۷۲۳,۷۸۶,۲۵۰ ۶,۶۰۸
مشهد اسپانیا زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱,۸۳۵ ۲۴۰,۰۸۱,۶۸۰,۷۰۰ ۹۲۲,۷۰۰
مشهد اسپانیا انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱,۷۵۱ ۲۳۳,۱۸۵,۷۹۵,۲۰۰ ۹۰۱,۷۰۰
مشهد اسپانیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۱,۵۹۳ ۱۵۲,۷۴۷,۹۶۸,۶۸۵ ۴۴۷,۹۳۵
مشهد فرانسه زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳۰ ۳,۹۶۸,۸۶۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
مشهد انگلستان (بریتانیا) انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰ ۱,۵۵۷,۶۳۰,۴۹۲ ۵,۹۳۲
مشهد هنگ کنگ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵,۰۸۷ ۷۲۷,۰۰۹,۸۹۷,۳۹۷ ۲,۷۸۴,۹۶۹
مشهد هنگ کنگ انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۶,۸۹۳ ۹۵۷,۳۶۶,۲۱۶,۰۴۰ ۳,۵۶۳,۷۷۵
مشهد هنگ کنگ زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳,۴۷۴ ۴۵۴,۳۲۲,۰۲۸,۲۴۹ ۱,۴۷۸,۶۹۲
مشهد اندونزی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲۸ ۳,۸۱۱,۳۰۶,۴۱۰ ۱۴,۵۱۰
مشهد اندونزی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۲۹۵,۱۰۹,۵۵۰ ۱,۱۵۰
مشهد هند انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲ ۲۹۶,۷۱۶,۵۳۰ ۱,۱۳۰
مشهد ایتالیا زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۰۰ ۲۷,۶۲۸,۸۲۴,۰۰۰ ۱۰۷,۷۵۰
مشهد ژاپن زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۳ ۳۷۶,۹۷۰,۳۷۳ ۱,۴۶۹
مشهد کره (جنوبی) زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۶ ۷۶۷,۴۵۳,۰۸۸ ۲,۹۹۳
مشهد کویت زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵۰۰ ۶۵,۵۸۶,۰۷۶,۴۶۰ ۲۵۲,۵۶۴
مشهد کویت انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۴۸ ۱۹,۷۱۰,۹۱۸,۴۱۹ ۷۵,۶۶۷
مشهد کویت زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۸ ۳,۵۵۵,۱۷۱,۹۱۸ ۱۳,۸۵۴
مشهد لبنان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۸۰۶,۳۵۲,۵۴۰ ۳,۰۶۵
مشهد ماکائو زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱,۳۴۰ ۱۹۶,۳۸۷,۱۲۳,۹۵۰ ۷۵۷,۱۰۰
مشهد ماکائو انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰۰ ۱۴,۸۳۵,۸۲۶,۵۰۰ ۵۶,۵۰۰
مشهد ماکائو زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۵۳۵ ۷۷,۵۳۹,۹۰۵,۹۵۴ ۱۱۳,۰۰۰
مشهد مالزی زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۸ ۱,۰۲۶,۱۶۶,۵۰۰ ۴,۰۰۰
مشهد هلند زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۸۲۶,۶۸۵,۱۸۴ ۳,۲۲۴
مشهد نروژ زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۰ ۱,۲۷۶,۰۹۱,۱۴۴ ۴,۸۶۰
مشهد نیوزیلند (Aotearoa) زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۷۵,۹۸۴,۲۹۴
مشهد عمان زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۴۳۱ ۵۵,۲۶۷,۴۸۲,۰۲۲ ۲۱۷,۷۳۸
مشهد عمان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۰۱ ۱۳,۲۱۴,۳۸۸,۸۲۵ ۵۰,۳۲۵
مشهد عمان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۸ ۱,۰۸۴,۱۶۷,۲۰۰ ۴,۵۲۰
مشهد فیلیپین زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۵ ۷۳۸,۷۳۴,۴۹۶ ۲,۸۸۱
مشهد قطر زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۳۱ ۱۷,۰۱۹,۰۵۴,۶۶۷ ۶۶,۰۳۶
مشهد قطر انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۱۶۶ ۲۱,۳۲۳,۴۸۵,۱۸۵ ۸۳,۲۹۰
مشهد قطر زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۳۴ ۳,۸۷۳,۷۷۲,۹۰۹ ۱۵,۸۹۷
مشهد سوئد زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۶ ۸۳۷,۸۹۶,۷۹۵ ۳,۲۰۲
مشهد سوئد زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲ ۱۸۰,۸۵۴,۴۴۰ ۷۵۴
مشهد سنگاپور زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲۵۶,۴۱۶,۰۰۰ ۱,۰۰۰
مشهد تایلند زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۲ ۲۶۴,۵۹۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰
مشهد تایوان انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۲۱۷ ۲۷,۶۰۴,۶۳۱,۶۹۰ ۱۰۶,۴۰۲
مشهد تایوان زعفران در بسته بندی بیش از۳۰گرم ۲۲۳ ۲۵,۳۱۶,۶۲۸,۸۸۵ ۳۶,۹۰۶
مشهد ویتنام زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱۳۳ ۱۶,۸۰۴,۷۷۰,۹۰۱ ۶۸,۶۹۳
مشهد ویتنام انواع زعفران در بسته بندی ۳۰-۱۰گرم آماده برای خرده فروشی ۵ ۷۵۶,۶۲۷,۱۵۲ ۲,۸۸۲
مشهد آفریقای جنوبی زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰گرم ۱ ۱۲۴,۶۱۸,۱۷۶ ۴۸۶