لیست اعضای اتحادیه

شامل 63 عضو رسمی
زعفران ادمان

ادمان

مدیرعامل: غلامرضا میری

بدیعی

مدیرعامل: احمد بدیعی

بهرنگ

مدیرعامل: بهروز روشن ضمیر

پرسیکو

مدیرعامل: حسین هاشم نیای ترشیزی