بخشنامه ۲۰۸۰۳۸ سازمان ملی استاندارد ایران

ا توجه به درخواست برخی از واحدهای تولیدی عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران به منظور تجدید نظر در خصوص بندهای ۴ و ۵ بخشنامه ۲۰۸۰۳۸ سازمان ملی استاندارد ایران، نامه ذیل توسط انجمن به سازمان ملی استاندارد و نهاد ریاست جمهوری ارسال و به جدیت مورد پیگیری قرار گرفت
نامه نهاد ریاست جمهوری به سازمان ملی استاندارد که در همین راستا ارسال شده در قالب لینک ذیل به اطلاع می رسد.

 

نامه۲-ریاست جمهوری

نامه ۱