مقایسه صادرات ۸ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹

ردیف ماه وزن خالص به گرم ( ۱۳۹۹) وزن خالص به گرم ( ۱۴۰۰) میزان رشد سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹
۱ فروردین ۴.۵۲۹.۰۰۰ ۱۶.۰۹۴.۰۰۰ ۲۵۵%
۲ اردیبهشت ۱۶.۵۵۱.۰۰۰ ۱۶.۵۲۷.۰۰۰ -۰.۱۶%
۳ خرداد ۱۳.۹۵۲.۰۰۰ ۲۰.۲۷۳.۰۰۰ ۴۵%
۴ تیر  ۲۰.۷۵۲.۰۰۰ ۱۴.۷۴۳.۰۰۰ -۲۸%
۵ مرداد ۱۸.۸۲۲.۰۰۰ ۱۳.۲۹۱.۰۰۰ -۲۹%
۶ شهریور ۲۳.۶۰۵.۰۰۰ ۱۵.۱۱۳.۰۰۰ -۳۵%
۷ مهر ۲۸.۳۹۲.۰۰۰ ۲۵.۰۲۰.۰۰۰ -۱۱%
۸ آبان ۵۸.۲۷۲.۰۰۰ ۴۴.۰۲۴.۰۰۰ -۲۴%
جمع کل ۱۸۴.۸۷۴.۰۰۰ ۱۶۵.۰۸۵.۰۰۰ مقایسه میزان رشد سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹   -۱۰%

 

منبع : https://www.irica.ir/

تهیه گزارش : اتحادیه صادرکنندگان زعفران