تعیین تکلیف زعفران های خریداری شده در سال ۱۳۹۸

صورتجلسه : جلسه تعیین تکلیف زعفران خریداری شده
مورخ : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
در محل : سالن جلسات وزارت جهاد کشاورزی

صورتجلسه ۰۱۲۷