توافقنامه ترجیحی با هند با هدف صادرات زعفران

تصویر نامه استاندار محترم خراسان رضوی جناب آقای علیرضا رزم حسینی  به وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت در خصوص تسریع در انعقاد توافقنامه ترجیحی با هند با هدف صادرات زعفران