برگزاری دومین همایش تامین مالی،بیمه و سرمایه گذاری در صادرات

برگزاری دومین همایش تامین مالی،بیمه و سرمایه گذاری در صادرات

مورخ:۱۶ تیرماه ۹۸

در محل:سالن همایشهای خلیج فارس نمایشگاه بیم المللی تهران

جلسه همایش تهران