ششمین همایش ملی “توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار”