پنجمین همایش ملی توسعه پایدار در مشهد مقدس (۹ و ۱۰ اسفند)

فراخوان پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار با همکاری اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اصفهان، شیراز و تبریز

محورهای همایش:

  • راهکارهای هببود وضعیت ایران در نماگر تجارت فرامرزی بانک جهانی
  • راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر حمایت ازسرمایه‌گذاران خرد بانک جهانی
  • راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون بانک جهانی
  • راهکارهای بهبود وضعیت ایران در نماگر شروع کسب و کار بانک جهانی
  • راهکارهای هببود وضعیت ایران در نماگر اخذ اعتبارات بانک جهانی

اطلاعات بیشتر